Ogłoszenia

Ogłoszenia

Pierogowe love

Krótka relacja z imprezy Pierogowe Love, która odbyła się w Gmina Nowa Ruda w Jugowie, w której mieliśmy przyjemność porozmawiać m.in z Piotrem Pręgowskim oraz KGW Ludwików

Dotacje dla 113 dolnośląskich gmin umożliwią usunięcie blisko 6 ton szkodliwego azbestu

Dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 3 mln złotych rakotwórczy materiał zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia mieszkańców jak również dla środowiska. W 2021 roku niemal 6 ton azbestu zniknie z dachów dolnośląskich domówmówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Azbest był wykorzystywany przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych czy materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych. Od 2005 roku w Polsce obowiązuje, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zakaz stosowania azbestu.

O szkodliwości azbestu wiadomo od lat. Uznawany jest za jeden z najbardziej powszechnych czynników rakotwórczych występujących w środowisku. Włókna azbestowe po dostaniu się drogami oddechowymi do organizmu są bardzo trudne do usunięcia. Eksperci ostrzegają, że wdychanie włókien z uszkodzonych płyt eternitowych może być powodem groźnych chorób, m.in. pylicy, nowotworów i przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Aby otrzymać dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestowego pokrycia samorządy musiały spełnić warunki konkursu tj. wcześniej przeprowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest a także przedstawić program usuwania tego materiału, zatwierdzony przez Radę Gminy. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Fundusz we Wrocławiu już od 10 lat ogłasza konkurs, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W jego efekcie usunięto na Dolnym Śląsku około 33 tysiące ton tego odpadu – dodaje Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

W naszym regionie zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2016 – było około 138 tys. ton wyrobów azbestowych.

Zgodnie z przepisami w całym kraju wszystkie wyroby azbestowe muszą zostać usunięte i unieszkodliwione do końca 2032 r.

Wyniki naboru do konkursu dostępne są na stronie: www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Ponad 50% mieszkańców Dolnego Śląska przyjęło pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19

     Szczepienia przeciw COVID-19 to najlepsza i najskuteczniejsze działanie umożliwiające realną walkę z pandemią koronawirusa. Tylko szczepienie pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. W województwie dolnośląskim I dawkę szczepionki przyjęło już ponad 50% mieszkańców naszego województwa. W pełni zaszczepionych jest już ponad milion Dolnoślązaków.

     Aby osiągnąć odporność populacyjną, zaszczepić powinno się jak najwięcej osób. Dla różnych szczepionek podaje się różny odsetek zaszczepionych pozwalający na ochronę pozostałych osób, które nie mogły się zaszczepić. Przyjmuje się, że powyżej 80% zaszczepionych osób w populacji będzie stanowić kokon ochronny dla niezaszczepionych.
Konkurs gmina na medal – 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin

     W ramach kampanii profrekwencyjnej rząd angażuje gminy w całej Polsce, uruchamiając konkurs z licznymi nagrodami finansowymi. Przykładowo w konkursie „Gmina na medal” 500 gmin, które osiągną poziom zaszczepiania na poziomie minimum 67 proc. mieszkańców mają szansę na nagrodę w wysokości 100 tys. złotych. Zwycięskie gminy będą mogły przeznaczyć nagrody na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania pandemii. Obecnie na Dolnym Śląsku największą szansę na nagrodę ma gmina Wrocław, która zajmuje 4 miejsce. Kolejne gminy z województwa dolnośląskiego to: gmina wiejska Kobierzyce (44), gmina wiejska Długołęka (64), gmina miejska Szczawno-Zdrój oraz miejsko-wiejska gmina Siechnice (79).
Szczepienia w poszczególnych grupach wiekowych

Na Dolnym Śląsku I dawkę szczepionki przyjęło ponad 80% osób z grupy wiekowej 70+, prawie 70% osób w wieku 60-69 lat, ponad 50% w wieku 40 – 59 lat i prawie 45% osób powyżej dwudziestego roku życia, ale nie starszych niż 39 lat. Wśród najmłodszych (12-19 lat) pierwszą dawkę przyjęło prawie 30% osób.
Poniżej prezentacja danych dotyczących szczepień w danych grupach wiekowych w pięciu najlepszych gminach na terenie Dolnego Śląska.

Grupa wiekowa 12 – 19 lat:
gmina Wrocław, gmina Kobierzyce, gmina Siechnice, gmina Długołęka, gmina Kąty Wrocławskie;

Grupa wiekowa 20 – 39 lat:
gmina Wrocław, gmina Kobierzyce, gmina Siechnice, gmina Długołęka, gmina Czernica;

Grupa wiekowa 40 – 59 lat:
gmina Wrocław, gmina Kobierzyce, gmina Siechnice, gmina Długołęka, gmina Czernica;

Grupa wiekowa 60 – 69 lat:
gmina Zagrodno, gmina Kobierzyce, gmina Chojnów, gmina Długołęka, gmina Siekierczyn;

Grupa 70+:
gmina Karpacz, gmina Mietków, gmina Wądroże Wielkie, gmina Głogów, gmina Złotoryja;

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – nabór wniosków od 23 lipca

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze – wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;

  2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na portalu ARiMR. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami.

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w Biurze Powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:  

  • kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;

  • materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

  • materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

Ważne terminy:

  • wnioski o dofinansowanie wydarzenia należy składać do 15 września 2021 r.,

  • festyny można organizować do 30 września 2021 r.

Uwaga! Pula środków na dofinansowanie Festynów jest ograniczona (40 mln zł), o przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 3 wydarzeń. 

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego Biura Powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Źródło:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opracowanie:

Adrian Tumidański

Termomodernizacja zabytkowego budynku położonego w zespole Kościoła Pokoju w Świdnicy

Pół miliona złotych przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku położonego w zespole Kościoła Pokoju w Świdnicy. Dotacja pozwoli zminimalizować zużycie energii oraz uzyskać lepsze ocieplenie budynku. W przyszłości ma tu powstać ogólnodostępny ośrodek edukacji ekologicznej. Stosowną umowę podpisali dziś Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu, Łukasz Michalski, pełnomocnik zarządu oraz ks. bp Waldemar Pytel – Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Św. Trójcy w Świdnicy.

Budynek obecnie ogrzewany jest miejscowo piecami kaflowymi, najczęściej z II połowy XX wieku. Ciepła woda uzyskiwana jest punktowo w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych lub przepływowych. Podstawowym rodzajem oświetlenia budynku są oprawy żarowe. Stolarka okienna i drzwiowa, a także przegrody zewnętrzne i dach są w złym stanie, to powoduje duże utraty ciepła.

Dzięki pozyskanej dotacji budynek zostanie zmodernizowany energetycznie poprzez ocieplenie przegród i wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Wymieniane będą także istniejące źródła ogrzewania na pompy ciepła i kocioł gazowy. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na redukcji emisji do atmosfery CO2 w ilości około 310,36 Mg/a, redukcji pyłu PM10 w ilości około 4,35 Mg/a, redukcji zużycia energii cieplnej – około 3 276,30 GJ/rok.

Całkowity koszt zadania 7.329.476,65 zł. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WD 2014-2020 w ramach poddziałania nr 3.3 1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny”.

Budynek konstrukcji szachulcowej pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku i znajduje się w Świdnicy w zespole Kościoła Pokoju wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rozmowa z artystami w Muzeum Papiernictwa

Podczas XX Święta Papieru w Muzeum Papiernictwa mieliśmy przyjemność porozmawiać nie tylko, którzy tym muzeum zarządzają ale również z artystami Maciej Jabłoński Portfolio oraz Adrianna Konopniak-Karpowicz tworzącymi sztukę, którą można oglądać m.in na wystawach w Muzeum Papiernictwa

Młodzi o Polskim Ładzie na ulicach Świdnicy

Przedstawiciele Klubu Młodych Stowarzyszenie „Dla Polski” opowiadali mieszkańcom Świdnicy
Polskim Ładzie. Były rozmowy o programie, ale też o przyszłości Świdnicy i regionu.

-„Polski Ład to realna szansa na szybki rozwój całej Polski, a w tym także Świdnicy i całego naszego regionu. Bardzo nas cieszy fakt, że samorządowcy z naszego powiatu, w tym Pani Prezydent Świdnicy, korzystać będą z tych wielkich rządowych grantów w postaci 95% dotacji na lokalne inwestycje. W historii RP nie było tak szerokiego programu, który w tak szybki sposób wchodził w życie. Pamiętajmy również, że te inwestycje to nowe miejsca pracy z których będą korzystać mieszkańcy Świdnicy i całego powiatu.” – podkreślał Sylwester Stachurski, rzecznik prasowy KM Stowarzyszenia „Dla Polski”

– „Polski Ład wprowadza wiele możliwości dla młodych społeczników. Jednym z najważniejszych dla nich programów będzie wprowadzenie „budżetu dla młodzieżowych rad”. Granty, które młodzieżowi radni otrzymają pozwolą im na rozwój lokalnych społeczności.” – zauważa Adam Goleński, członek zarządu oraz koordynator województwa dolnośląskiego Klubu Młodych Stowarzyszenia „Dla Polski”.

Podobne akcje planowane są w całym regionie.

Do najważniejszych założeń Polskiego Ładu należy:
• przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie,
• obniżka podatków dla 18 mln Polaków i kwota wolna na europejskim poziomie,
• 500 tys. nowych miejsc pracy dzięki inwestycjom,
• zwiększenie dostępności do finansowania własnego mieszkania,
• zdecydowane uproszczenia w biurokracji dla rolników,
• stworzenie Centrum Dziecka i Rodziny wspomagającego rozwój dzieci, osób uczących się oraz
rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci,
• ułatwienia dla małych przedsiębiorców, m.in. niższe podatki, ulgi dla prototypów
• sprawiedliwa transformacja energetyczna

• Satelitarny System Obserwacji Ziemi,
• emerytury bez podatku do 2500 zł.
#PolskiŁad

XX Święto Papieru w Muzeum Papiernictwa!

Wzięliśmy dział w XX Święto Papieru w Muzeum Papiernictwa!, gdzie mogliśmy porozmawiać z Dyrektorem Muzeum Papiernictwa Maciejem Szymczykiem oraz udzielił nam głosu Pan Grzegorz Ćwiertniewicz – Dyrektor Wydziału Kultury UMWD. Serdecznie zapraszamy na do udziału, w tym święcie!

Posadź las! Dotacje dla rolników na zalesianie.

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

  • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;

  • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Promocja Dolnośląskiej Profilaktyki Raka Jelita Grubego ❗

Adrianna Mierzejewska wraz z inicjatorem Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, podpisała deklarację współpracy na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Już od 26 lipca, będzie można pobierać próbki m.in w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej