30 czerwca b.r. podczas XLVI sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Szczytnej uzyskał od radnych absolutoriom z wykonania budżetu za zeszły rok.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium poprzedzone było rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczytna za rok 2021 a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Podczas trwania sesji w swoim wystąpieniu poprzedzającym głosowanie radnych Zastępca Burmistrza Wojciech Zimoch podkreślał trudności, z jakimi borykała się gmina i urząd w zeszłym roku. Związane one były m.in. ze zmianami personalnymi osób piastujących stanowisko Burmistrza Szczytnej oraz czasowym brakiem skarbnika gminy. W 2021 roku osób pełniących funkcję Burmistrza w Gminie Szczytna było 5:

– Jerzy Król, któremu komisarz wyborczy wygasił mandat w październiku 2021

– Krzysztof Żak, pełniący obowiązki Burmistrza Szczytnej w czasie kilkumiesięcznej nieobecności Jerzego Króla

– Aneta Sitarz – Sekretarz Gminy

– Wojciech Zimoch – mianowany 5.10.2021 decyzją Prezesa Rady Ministrów na osobę pełniącą funkcję Burmistrza do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów

– Marek Szpanier – wybrany w przedterminowych wyborach w dn. 5 grudnia 2021 na Burmistrza Szczytnej

Pomimo takich przeciwności, dzięki odpowiedzialnej w opinii Zastępcy Burmistrza postawie wszystkich pracowników urzędu i podległych jednostek budżet na rok 2021 udało się zrealizować.

Wojciech Zimoch na koniec swojego wystąpienia podziękował wszystkim pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtyskom, sołtysom i radnym za zaufanie, otwartość i współpracę w okresie pełnienia przez niego funkcji Burmistrza Szczytnej stwierdzając jednocześnie, że było to niezbędne i kluczowe dla realizacji budżetu na rok 2021 oraz dla przyszłości gminy. Słowa te znalazły potwierdzenie w wynikach głosowania: obecni na sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu bezwzględną większością głosów (oddano 14 głosów: 10 – ZA, 2-PRZECIW, 2-WSTZRYMAŁO SIĘ)

Burmistrz Szczytnej otrzymał także od radnych wotum zaufania stosunkiem głosów: 11-ZA, 2-PRZECIW, 1-WSTRZYMAŁO SIĘ

(Źródło: UMiG Szczytna)