niedziela, 19 maja, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaKulturaCzwartą edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2022. Tegoroczny temat – „Młodzież...

Czwartą edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2022. Tegoroczny temat – „Młodzież jest przyszłością”

- Advertisement -
- Advertisement -

Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza czwartą edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2022. Tegoroczny temat – „Młodzież jest przyszłością” inspirowany jest zarówno ogłoszonym przez UE rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich. Konkurs ma na celu promowanie znaczenia europejskiej młodzieży dla budowania lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, odpornej, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, innowacyjnej i cyfrowej.

 

formularz zgłoszeniowy RIA 2022

 

Wszystkie organizacje i podmioty realizujące projekty lub inicjatywy wpisujące się w wizję dla obszarów wiejskich m.in. zieloną przyszłość, cyfrową przyszłość, odporną przyszłość czy solidarną i innowacyjną przyszłość finansowane z PROW 2014-2020, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Cele konkursu:

 • Promocja wizerunku rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich;
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na społeczności wiejskie;
 • Wyróżnienie projektów angażujących młodych ludzi (poniżej 40 roku życia) na obszarach wiejskich;
 • Przedstawienie przykładów najlepszych praktyk;
 • Pokazanie regionu geograficznego, w którym znajdują się projekty;
 • Identyfikacja projektów, które sygnalizują skokową zmianę podejścia, są innowacyjne lub mają potencjalnie szerokie możliwości przenoszenia wyników w obrębie społeczności wiejskich, a tym samym mogą przyczynić się do inspirowania przyszłej ścieżki rozwoju obszarów wiejskich (zgodnie z długoterminową wizją obszarów wiejskich) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en;
 • Promowanie wymiany wiedzy i tworzenia sieci kontaktów wśród interesariuszy z obszarów wiejskich;
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w następujących zadaniach:

– zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;

– promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;

– ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Zielona przyszłość: projekty lub inicjatywy dotyczące zmian klimatycznych (ich łagodzenia lub przystosowania się do nich), dający przykład zrównoważonego rozwoju i/lub przyczyniające się do ekologicznej odbudowy, które sygnalizują i demonstrują skokową zmianę lub bardziej uniwersalne podejście pozwalające na powtórzenie podejścia gdzie indziej.
 2. Solidarna i innowacyjna przyszłość: projekty, zajmujące się aspektami społecznymi w innowacyjny sposób, które przyczyniają się do integracji społeczności wiejskiej i wspierają wiejskich przedsiębiorców.
 3. Cyfrowa przyszłość: projekty wykazujące zrównoważone podejście, które zwiększa korzyści płynące z cyfryzacji w rolnictwie i społecznościach wiejskich, zarówno w zakresie poprawy infrastruktury cyfrowej i szerokopasmowej, świadczenia usług cyfrowych, wprowadzanie nowych technologii, czy też poprawę umiejętności cyfrowych lub wiedzy.
 4. Odporna przyszłość: projekty, które mają wkład we wzmacnianie odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie, w szczególności dla społeczności wiejskich i przedsiębiorstw.

Głosowanie internetowe na młodzież – w głosowaniu publicznym zostanie nagrodzony jeden projekt z krótkiej listy. Do głosowania powszechnego będą kwalifikowały się wyłącznie wnioski, które wskazują na zaangażowanie młodzieży.

Kryteria wyboru

Przygotowując się do wypełnienia wniosku konkursowego należy mieć na uwadze kryteria wyboru, tak aby opisać projekt w sposób, który wzmocni jego szanse na udział w drugim etapie konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

 • korzyści bezpośrednie projektu (np. tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku / rozpowszechnienie polityki, wykazanie trwałości lub odporności itp.);
 • korzyści z sieciowania, np. powiązania z innymi projektami, powiązanie z działaniami KSOW/ priorytetami, udział zainteresowanych stron;
 • synergia z innymi politykami UE / wkład w inne polityki UE;
 • potencjał dla rozpowszechniania wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny itp.);
 • innowacyjny aspekt projektu;
 • integracja młodych ludzi na obszarach wiejskich.

Czyli należy się zastanowić nad wartością dodaną projektu, na czym polega jego innowacyjność, jak w projekt zostali zaangażowani różni interesariusze, w tym osoby młode, jakie są powiązania z innymi projektami / politykami, co wnoszą ew. partnerzy biorący udział w projekcie? Należy określić, co jest wyjątkowe dla projektu.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane w okresie programowania 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub Europejskiego Funduszu Rolniczych Gwarancji (EFRG).
 2. Finaliści poprzednich konkursów RIA 2019, 2020 oraz 2021 nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. Wyjątkiem mogą być działania związane z gospodarką gruntami w ramach rocznych / wieloletnich zobowiązań (np. działania rolno-środowiskowe, działania związane z leśnictwem) lub długoterminowe inicjatywy infrastrukturalne lub przypadki opóźnień związanych z COVID-19, gdy nie zrealizowano etapów końcowych. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania, aby móc wykazać wpływ lub możliwość przenoszenia wyników.
 4. Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która do drugiego etapu konkursu może zgłosić maksymalnie osiem projektów. Sieć w każdym państwie członkowskim może przesyłać zgłoszenia z czterech kategorii tematycznych i jest odpowiedzialna za nominowanie projektów do najbardziej odpowiedniej kategorii.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, w załączeniu.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 1 lipca 2022 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl, zarówno jako podpisany skan jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.
 7. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim. Jednostka Centralna KSOW będzie współpracowała z promotorami projektów wybranych do udziału w drugim etapie konkursu na poziomie europejskim przy redakcji ostatecznego jej opisu, który zawierać będzie nie więcej niż 1500 słów, z maksymalnie trzema zdjęciami / grafikami na jedno zgłoszenie.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wszystkie wnioski z Polski składane są do Jednostki centralnej KSOW, która może wybrać do ośmiu wniosków do udziału w drugim, europejskim  etapie konkursu prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Najciekawsze osiem projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do ENRD. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE zostanie wyłoniona krótka lista obejmująca 24 projekty. Czterech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca projektu angażującego młodzież z obszarów wiejskich zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ogłoszenie zwycięzców konkursu planowane jest w październiku 2022 r.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzednich konkursów Rural Inspiration Awards, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 274 23 30.

Więcej informacji o konkursie na portalu KSOW: https://ksow.pl/aktualnosc/mlodziez-jest-przyszloscia-zapraszamy-do-konkursu-rural-inspiration-awards

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- Advertisment -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Recent Comments