Efektywne rozwiązywanie sporów przez jednostki samorządu terytorialnego było tematem spotkania przedstawicieli samorządów subregionu wrocławskiego z Panem Mariuszem Haładyjem Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Wiceprezes Luizy Modzelewskiej oraz Pana Piotra Nowaka  Sekretarza Generalnego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP przedstawili od strony praktycznej kluczowe aspekty efektywnego rozwiązywania sporów przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • dokonywania wyboru najlepszej drogi zakończenia sporu;
  • skutecznego prowadzenia negocjacji i mediacji;
  • praktycznej oceny korzystności rozwiązań ugodowych.

Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie Wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego.

Cieszę się, że Pan Prezes Prokuratorii Generalnej RP odpowiedział na nasze zaproszenie i to właśnie Dolny Śląsk mógł być pierwszym województwem, w którym odbyło się spotkanie się mające na celu promowanie idei polubownego rozwiązywania sporów. To duże wyróżnienie – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Od 15.08.2019 r. nastąpiło rozszerzenie kognicji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co dało możliwość prowadzenia mediacji/koncyliacji w sprawach, w których jedną ze stron jest podmiot publiczny, w tym – jednostka samorządu terytorialnego.

Warto podkreślić, że od dwóch lat istnieje rozwiązanie w ustawie, które pozwala skorzystać samorządom z instytucji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej. Jest to rozwiązanie stosunkowo nowe, które zyskuje na popularności. Mam nadzieję, że przekazane dzisiaj informacje będą dla władz samorządowych pomocne i użyteczne w procesie rozwiązywania sporów – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Liczba wniosków do Sądu Polubownego przy PGRP:

W latach: 2017-18 – 8 wniosków. 2019 r. – 25 wniosków, 2020 r. – 69 wniosków, I kw 2021 r. – 30 wniosków. Skuteczność w 2020 r.: 100% mediacji umownych zakończonych ugodą, 80% ze skierowania sądu.

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej to państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa. Zajmuje się wysokiej jakości obsługą prawną na etapie negocjacji i opiniowania umów, wykonywania prawa, ugodowego rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, wsparciem regulacyjnym i strategicznym oraz doradztwem prawnym dla organów państwa.

Bardzo dziękuję Panu Wicemarszałkowi za zaproszenie oraz inicjatywę tego spotkania. Cieszy nas to, że jest zainteresowanie tym tematem. Spotkanie postaramy się poprowadzić od strony praktycznej. Jednostki Samorządu Terytorialnego gospodarują, zarządzają mieniem publicznym, realizują inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnych. Przede wszystkim ważne jest to, aby unikać wszelkich sporów w okresie realizacji inwestycji, ale nie zawsze jest to możliwe. Spory są stałą cechą relacji gospodarczych, dlatego gdy spór się pojawia warto rozważyć takie opcje, które będą maksymalizowały interes publiczny, a jednocześnie pozwalają powrócić do niezakłóconej realizacji inwestycji. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy dzielić się swoim doświadczeniem w tym w jaki sposób unikać sporów, jak przygotowywać umowy zamówień publicznych, minimalizować ryzyko sporów, a gdy wystąpi spór, w jaki sposób prowadzić negocjacje oraz mediacje z drugą stroną, tak żeby zakończyć ten spór pozasądowo – mówi Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Haładaj.

 

W trakcie spotkania zostały przedstawione możliwości wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego instytucji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest właściwy w sprawach sporów, w których jedną ze stron jest: Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna, osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, spółka kapitałowa z udziałem wymienionych podmiotów. Sąd jest także właściwy do prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym, w którym jedną ze stron jest organ administracji publicznej lub wskazany wyżej podmiot.

 

Wiarygodność Prokuratorii daje podmiotom sektora publicznego poczucie bezpieczeństwa w rozwiązywaniu sporu w drodze ugody. Zainteresowanie ofertą Sądu stale rośnie i staje się on wiarygodnym miejscem rozwiązywania sporów z udziałem sektora publicznego. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgromadził grono wybitnych prawników oraz ekspertów posiadających olbrzymie doświadczenie zawodowe, w tym również w obsłudze prawnej podmiotów sfery publicznej.

 

Kluczowe jest dostrzeżenie i uświadomienie wymiernych korzyści, jakie jednostce sektora publicznego przynoszą polubowne metody rozwiązywania sporów takie jak: eliminacja ryzyka wzrostu cen, oszczędność czasu, realizacja ważnego interesu społecznego, eliminacja ryzyka procesowego i biznesowego oraz optymalne dla stron zakończenie sporu.