Ogłoszenia

OdNowa RP – nowe stowarzyszenie, którego działania już widać w Kłodzku, a niebawem zobaczy cała Polska

W rozmowie z Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia OdNowa RP, Posłem na Sejm z okręgu wałbrzyskiego oraz wiceministrem edukacji i nauki Wojciechem Murdzkiem.

Pytanie: skąd pomysł/potrzeba założenia takiej organizacji?

Wojna za naszą wschodnią granicą to moment graniczny. Wojna zawsze jest tragedią i nigdy nie jest pożądana, ale stanowi również moment otrzeźwienia. Moment zadania pytania o priorytety. Dlatego właśnie postulaty programowe Stowarzyszenia OdNowa RP skupiają się wokół 3 kluczowych zagadnień:

  1. Bezpieczeństwa i polityki zagranicznej,

  2. Samorządu,

  3. Gospodarki.

Pytanie: Czy Wasz program był już szerzej prezentowany?

Tak. Liderzy OdNowy zaprezentowali „Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa” 6 września br. podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. „Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa” prezentuje kluczowe założenia programowe. Dokument powstał w wyniku pracy ekspertów i działaczy stowarzyszenia, którzy przeprowadzili analizę aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej
i społecznej w Polsce.

Pytanie: Czy może Pan przybliżyć najważniejsze założenia programowe z obszaru Bezpieczeństwo i Polityka Zagraniczna?

W obliczu toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny oraz dynamicznych zmian w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych, jako Stowarzyszenie postulujemy szereg działań ukierunkowanych na stałe umacnianie bezpieczeństwa naszego kraju. OdNowa dostrzega zagrożenie, wrogich działań w obszarze informacyjnym, dlatego postulujemy utworzenie agencji odpowiedzialnej za zwalczanie dezinformacji.

Konflikt na Ukrainie spowodował wzrost zainteresowania wśród obywateli umiejętnościami proobronnymi. Idąc za społecznym zapotrzebowaniem oraz mając na uwadze potrzeby zaangażowania naszych obywateli w budowę potencjału odstraszania proponujemy utworzenie m.in. Centrów Szkoleń Proobronnych.

Istotną kwestią dla bezpieczeństwa obywateli jest proponowany przez Stowarzyszenie Program modernizacji infrastruktury schronowej miast.

OdNowa RP stawia na młodych, a ponieważ skuteczność polskiej polityki zagranicznej zależy także od liderów opinii poza granicami naszego państwa, kolejnym postulatem jest uruchomienie Międzynarodowego Programu Wizyt Studyjnych Młodych Liderów.

Pytanie: Jakie propozycje Stowarzyszenie OdNowa ma dla samorządów?

W dzisiejszych czasach niezbędna jest szybka poprawa efektywności niskowydajnych elektrociepłowni powiatowych. Przygotowany przez nas program umożliwi dotowanie elektrociepłowni na działania restrukturyzacyjne, a także na identyfikację źródeł, opracowanie dokumentacji oraz budowę
i wdrożenie przyłączy umożliwiających wprowadzenie do systemu ciepła odpadowego.

Współdziałanie rządu i samorządu to naszym zdaniem klucz do sprawnego zarządzania państwem. OdNowa dostrzega konieczność zwiększenia uwagi władz centralnych na najmniejsze formy działalności społecznej, takie jak np. sołectwa. Utrzymanie jedności społeczności lokalnych wiąże się również z zapewnieniem funkcji edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla mniejszych społeczności. Można to zrobić poprzez tworzenie Centrów Szkolno-Kulturalnych dla Małych Miejscowości.

Jako OdNowa RP proponujemy także utworzenie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej (KSAS). Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić odpowiedni poziom wiedzy kadry obsługującej obywateli
w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Pytanie: Słyszałem, że Program „Rozświetlamy Polskę” jest pomysłem Stowarzyszenia OdNowa. Jak Kłodzko i inne samorządy powiatu skorzystają na nim?

Kluczowym oraz z dzisiejszej perspektywy bardzo kosztownym elementem działalności samorządów, jest oświetlenie, często przestarzałe, niewydolne i energochłonne. Rozwiązaniem tego problemu jest nasz Program „Rozświetlamy Polskę”. To projekt generalnej wymiany oświetlenia w samorządach na nowoczesne i energooszczędne. Rząd dofinansuje oświetlenie dróg, przejść dla pieszych, szkół, szpitali, urzędów. Ten program dotyczy wszystkich samorządów. Skorzysta na nim Kłodzko oraz pozostałe gminy powiatu kłodzkiego.

Pytanie: Mówił Pan również o gospodarce. Co proponujecie w tym obszarze?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią serce polskiej gospodarki. Mając na uwadze charakter i rolę firm rodzinnych dla lokalnych społeczności, widzimy potrzebę zwiększenia ochrony prawnej poprzez wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości. Proponujemy wprowadzenie przepisów prawnych odnośnie fundacji rodzinnej oraz utworzenie sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Dużą rolę w rozwoju firm z sektora MŚP odgrywają również klastry, dlatego postulujemy wzmocnienie ich roli oraz utworzenie Polskiej Izby Przemysłowej pełniącej rolę samorządu gospodarczego.

Pytanie: Rozmawialiśmy również o edukacji, jak OdNowa działa w tym obszarze?

Chociaż nie jest to fakt szeroko nagłośniony medialnie, dobra współpraca pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Obrony Narodowej pozwoliła na opracowanie programu, dzięki ktoremu w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku, dawnej „budowlance”, od roku szkolnego 2022/23 po raz pierwszy utworzone zostały 3 pierwsze certyfikowane klasy mundurowe.

Zachęcam/zachęcamy do współpracy, kontaktu oraz zapoznania się ze szczegółowymi propozycjami Stowarzyszenia OdNowa RP m.in. poprzez stronę http://od-nowa.org.pl/