Wpisy

Priorytet – rozwój regionu!

Fundacja Rozwoju Subregiony Wałbrzyskiego aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców subregion oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Subregion wałbrzyski to obszar dotknięty w sposób szczególny przemianami gospodarczymi okresu transformacji, restrukturyzacja przemysłu wydobywczego i ciężkiego Wałbrzyskiego oraz  Sudeckiego Okręgu Przemysłowego doprowadziła do głębokiej recesji gospodarczej i trwałych zmian w mentalności mieszkańców tego obszaru. Podstawowe cele działania fundacji wynikają z przeprowadzonej szerokiej diagnozy obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej regionu oraz określeniu głównych barier rozwojowych.

Celami Fundacji są: wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i turystycznego, integrację wspólnot lokalnych, promocja oraz realizacja wspólnych interesów  jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczenie w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak m. in.: przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport oraz kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne.

W ostatnim czasie fundacja zorganizowała szkolenie dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich oraz małych miast. Szkolenie dotyczyło prawa podatkowego, przeprowadzone było w trybie on-line przez specjalistę z tej dziedziny dr hab. Marka Kopyściańskiego. Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment), System Telefonicznej Izby Rozliczeniowej oraz kryteria dochowania należytej staranności. W otwartym szkoleniu wzięło udział kilkunastu przedsiębiorców, którzy bardzo wysoko ocenili merytoryczną stronę szkolenia, które dotyczyło z ich punktu widzenia szczególnie ważnej sfery prowadzenia działalności gospodarczej.

Po szkoleniu został opracowany poradnik dla przedsiębiorców, który jest dostępny dla zainteresowanych, w tej sprawie należy się kontaktować pod adresem biuro@frsw.pl.

Poradnik będzie również dostępny do pobrania na stronie fundacji www.frsw.pl.

Trójpak medialny

Głos Regionu” to tytuł dwutygodnika, który traktuje o sprawach lokalnych. Bezpośrednio trafia w sprawy codzienne, informując o rzeczach ważnych z perspektywy regionu. Powiaty dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki to blisko 350 tysięcy mieszkańców, którzy są nierozerwalnie związani z regionem i zasługują na swój medialny głos. Dzisiaj oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Głosu Regionu”. Dwutygodnika, który wspólnie z TV Region oraz internetową platformą informacyjną będzie głosem mieszkańców. Bieżące informacje, ciekawostki, sport, turystyka, wywiady z interesującymi postaciami, współmieszkańcami regionu. Dzisiaj, kiedy jesteśmy pobudzani wieloma bodźcami informacyjnymi, przekazami, reklamami, bardzo ważne jest zrozumienie mediów i mechanizmów, które nimi sterują. Dzięki lokalności tematów, otwartości osób tworzących lokalny „trójpak informacyjny” możecie wspólnie uczestniczyć w tworzeniu prostego opisu rzeczywistości. Wystarczy zgłosić temat, napisać artykuł, nakręcić skrót filmowy i skontaktować się z redakcją.

Misją jest świadoma informacja z regionu, opis, dzięki któremu otrzymacie okazję obejrzenia, analizy, kilku wersji wydarzeń. Wersje, które zachęcą do przemyśleń, refleksji i działania. Działanie jest wpisane w naturę ludzką nie tylko w wielkich miastach, ale przede wszystkim w życiu codziennym, lokalnie i po sąsiedzku. Chcecie działać, brać sprawy we własne ręce, to nic prostszego, wystarczy śledzić informację w „trójpaku medialnym” i samemu współtworzyć lokalne media.

Trójpak medialny to trzy powiaty i trzy płaszczyzny przekazu medialnego. Internet, kamera i mikrofon, słowo drukowane, to trzy formy przekazu informacji, które komplementarnie tworzą nasz wspólny „trójpak medialny”.

Razem twórzmy informację, włączajmy się w relacje lokalne, twórzmy je i odważnie recenzujmy.