Wpisy

„Lokalne Ekopraktyki”- dbasz o lokalne środowisko? Zgłoś swoją inicjatywę do konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

Zgłoszenia do konkursu

Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób:

 1. uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza;
 2. opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza;
 3. wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 4. przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl.

Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word.

Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na dole strony.

Nagrody

 1. Pierwsze miejsce – 10 000 zł
 2. Drugie miejsce – 7 000 zł
 3. Trzecie miejsce – 4 000 zł

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 000 zł.

E-book „Lokalne Ekopraktyki”

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zbiór ten, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych organizacji lokalnych oraz osób indywidualnych.

Pierogowe Love – święto dla łasuchów w Jugowie.

22 lipca br., na terenie Nadleśnictwa Jugów w gminie Nowa Ruda, już po raz piąty odbyło się Pierogowe Love. To cykliczna impreza, w której Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy Nowa Ruda prezentują pierogi podawane na różne sposoby i konkurują, które są najlepsze i najciekawsze pod względem smaku. Tegorocznym tematem przewodnim tego kulinarnego konkursu był las i „najleśniejsze pierogi”. Imprezie i degustacjom towarzyszyły animacje dla dzieci, babski targ, malowanie twarzy oraz koncert Radka Kopalko oraz zespołu Sami. Organizatorem wydarzenia była gmina Nowa Ruda, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Nadleśnictwo Jugów.

Przegląd Dziecięco-Młodzieżowych Zespołów Ludowych w Mąkolnie Magdalenki 2023

3. Przegląd Dziecięco-Młodzieżowych Zespołów Ludowych w Mąkolnie Magdalenki 2023 🎶💃 Młodzi artyści przekazali nam wszystkim kawałek swojego talentu i tradycji poprzez muzykę i taniec! 🎵👏 Lipcowe popołudnie było pełne radości, entuzjazmu i niezapomnianych atrakcji dla najmłodszych. 🥳🌞 Wydarzenie to stało się stałym punktem w kalendarzu gminnym i nie możemy się doczekać, aż dojdzie do kolejnej edycji! 💕🗓️ Do zobaczenia w przyszłym roku! 🙏🎉 #Mąkolno #PrzeglądZespołówLudowych #KulturaLudowa #Młodzież #Dzieci #Tradycja #MuzykaLudowa #TaniecLudowy #Radość #Entuzjazm #AtrakcjeDlaDzieci

VIII Edycja Bitwy Regionów: Odkryj smak Polski! Zgłoś swój region do 31 marca!

Już po raz ósmy, zapraszamy Was do udziału w emocjonującej Bitwie Regionów! Ta wyjątkowa impreza kulinarna ma na celu promowanie lokalnej kuchni i dziedzictwa kulinarnego Polski. Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 31 marca, więc nie zwlekajcie! Nie przegapcie okazji, aby zaprezentować swoje KGW, region i lokalne smakołyki na arenie krajowej.

Bitwa Regionów to coroczne wydarzenie, które łączy pasjonatów lokalnej kuchni z całego kraju. To doskonała okazja, aby odkryć bogactwo smaków i tradycji, które oferuje nasz kraj, a także wzajemnie inspirować się i uczyć od siebie.

Jak wziąć udział w VIII edycji Bitwy Regionów?

Aby zgłosić się do konkursu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: https://www.kowr.gov.pl/kon

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://bitwaregionow.pl/regulamin/. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu, aby uniknąć nieporozumień i upewnić się, że zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania konkursowe.

II Święto Dyni w Starczówku

W Starczówku odbyła się kolejne „Święto Dyni”, którego organizatorami były Kgw Malwinki oraz OSP Starczówek. Podczas imprezy można było skosztować pysznych dyniowych potraw i przetworów jak np. dżemów dyniowych, które są specjalnością koła. Ponadto na imprezie Strażacy pokazali swój najnowszy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który udało się pozyskać dzięki Fundacja KGHM Polska Miedź. Starczówek gościł na imprezie posła RP Marcin Gwóźdź radnego powiatowy Kazimierz Piątkowski oraz wiceburmistrz Małgorzata Wołczyk

Sponsorzy i partnerzy tej imprezy:

Agrowiec Opony Leśne i Rolnicze

Lewiatan Starczówek

Zajazd u George a Agroturystyka Starczówek

Sylwex-Car Auto Serwis

 

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – nabór wniosków od 23 lipca

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze – wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;

 2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na portalu ARiMR. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami.

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w Biurze Powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:  

 • kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;

 • materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

 • materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

Ważne terminy:

 • wnioski o dofinansowanie wydarzenia należy składać do 15 września 2021 r.,

 • festyny można organizować do 30 września 2021 r.

Uwaga! Pula środków na dofinansowanie Festynów jest ograniczona (40 mln zł), o przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 3 wydarzeń. 

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego Biura Powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Źródło:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opracowanie:

Adrian Tumidański