Wpisy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z dolnośląskim oddziałem Stowarzyszenia Muzealników Polskich zaprasza wszystkie dolnośląskie muzea do wzięcia udziału w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląskie muzea mogą zgłaszać wydarzenia i projekty zrealizowane w 2022 roku do Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Województwa Dolnośląskiego. W ogłaszanym konkursie wyodrębnione zostały trzy kategorie: wystawy czasowe, przedsięwzięcia edukacyjne oraz przedsięwzięcia naukowe.

 

Partnerując w organizacji tego konkursu, chcemy pokazać jak wiele mają do zaoferowania dolnośląskie muzea. Oczekujemy dobrze opisanej wystawy, ekspozycji czy wydawnictwa. Niezależna komisja ekspertów oceni i wybierze te, które otrzymają Nagrody Marszałka. Mam nadzieję, że dzięki temu wielu Dolnoślązaków zwróci uwagę na to, że ma muzeum w swojej okolicy warte odwiedzenia – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli kultury i mediów, w każdej kategorii będzie mogła przyznać trzy nagrody finansowe (za I miejsce 10.000 zł, za II – 6.000 zł i za III – 3.000 zł) oraz po dwa wyróżnienia.

 

– Chcielibyśmy, aby konkurs stał się okazją do promocji najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez dolnośląskie muzea oraz żeby motywował nasze muzea do realizacji kolejnych wydarzeń umacniających pozycję Dolnego Śląska na kulturalnej mapie Polski – mówi Jacek Drejer, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich oddział dolnośląski.

 

Przy podejmowaniu decyzji członkowie Kapituły będą kierować się stopniem wykorzystania przy realizacji wydarzeń zgromadzonych przez dolnośląskie muzea dóbr kultury (popularyzację zbiorów), innowacyjnością projektów, możliwością wykorzystania projektów do rozwoju muzeów, potencjałem promocyjnym projektów oraz znaczeniem wydarzeń dla kultury Dolnego Śląska.

 

– Na Dolnym Śląsku jest 68 muzeów, które zgromadziły około miliona eksponatów. Rocznie placówki organizują od 170 do 350 wystaw czasowych oraz ponad tysiąc innych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych czy popularyzatorskich. Rocznie zwiedza je ok. 2 milionów osób. Muzea posiadają ogromny potencjał, który należy wykorzystać w celu dalszego umacniania tożsamości kulturowej Dolnego Śląska oraz promocji regionu – uzupełnił dr hab. Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdrój, inicjator konkursu.

 

Zgłoszenia będzie można nadsyłać do końca kwietnia 2023 roku a rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród planowane jest jesienią w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego.

 

Wszystkie informacje o konkursie wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Dolnośląski pod adresem https://smp-dolnyslask.pl.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy

Projekty mają dotyczyć aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów powyżej 30. roku życia, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Konkurs jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 15 mln zł.

Zależy nam na tym, aby osoby uciekające przed wojną, które przyjechały na Dolny Śląsk poczuły się tutaj bezpiecznie oraz miały możliwość wykorzystania tego czasu wykonując pracę zgodną z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami. Ogłoszony przez nas konkurs ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy w pokonaniu ścieżki prowadzącej do znalezienia satysfakcjonującej pracy mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację działań służących wsparciu w określeniu ścieżki zawodowej, zdobywaniu nowych umiejętności i kompetencji oraz zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Aktywizacja zawodowa uchodźców może odbywać się poprzez pośrednictwo pracy, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty i konsultacje z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, szkolenia i kursy podwyższające kwalifikacje oraz staże zawodowe.

Dzięki proponowanym formom wsparcia w ogłoszonym konkursie, obywatele Ukrainy będą mogli szybko znaleźć zatrudnienie. Z jednej strony będą mieli możliwość uzupełnienia swoich kwalifikacji przez szkolenia, zostaną objęci poradnictwem zawodowym, a z drugiej strony udział w płatnych stażach, gwarantuje im zdobycie doświadczenia zawodowegostwierdza Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

O środki na realizację projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • organizacje pracodawców;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
  • przedsiębiorcy;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • samorządy gospodarcze i zawodowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • szkoły lub placówki oświatowe;
  • uczelnie wyższe;
  • wspólnoty samorządowe.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 28.06.2022 r. do 07.07.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest zaplanowane na październik 2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl

Dolny Śląsk to prężnie rozwijający się region z dużym potencjałem gospodarczym. Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze informacje dotyczące sytuacji gospodarczej naszego województwa:

• Przeciętne zatrudnienie: 497,4 tys. osób

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. było wyższe niż przed rokiem o 2,9%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 13 sekcjach, w tym największy w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 16,9%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 8,3%).

• Stopa bezrobocia 4,7%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu br. wyniosła 4,7%, tj. o 1,0 p.proc. mniej niż przed rokiem i o 0,1 p.proc. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem. W rankingu województw, dolnośląskie charakteryzowało się relatywnie niską wartością stopy bezrobocia i pod tym względem znajdowało się na 6. miejscu w kraju.

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 6840,26 zł

W kwietniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły w skali roku szybciej niż przed miesiącem. Wzrost notowany od lutego do kwietnia był największy od 5 lat.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie w kwietniu br. kształtowało się na poziomie 6840,26 zł i było wyższe o 13,3% w relacji do kwietnia poprzedniego roku.

• Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu br. była o 37,2% wyższa niż w kwietniu 2021 r. (kiedy notowano wzrost o 34,9%).

• Produkcja sprzedana przemysłu:

Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2022 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 19932,2 mln zł i była (w cenach stałych) o 8,7% wyższa niż przed rokiem (wówczas notowano wzrost o 92,2%). Równocześnie w skali roku zanotowano wzrost (w cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej o 19,5% (przed rokiem wystąpił spadek o 21,8%).

• Podmioty gospodarcze: 414,8 tys.

W kwietniu br. do rejestru REGON wpisano 2791 nowych podmiotów, tj. o 14,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast z ewidencji wykreślono 1592 podmioty, tj. o 30,5% mniej niż przed miesiącem. Według stanu na koniec kwietnia br. w rejestrze REGON 50,7 tys. podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,3% więcej niż przed miesiącem).