sobota, 20 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaGospodarkaZadłużeni rolnicy mogą ubiegać się o pożyczkę restrukturyzacyjną do wysokości 5 mln...

Zadłużeni rolnicy mogą ubiegać się o pożyczkę restrukturyzacyjną do wysokości 5 mln zł.

- Advertisement -
- Advertisement -

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy utracili zdolność regulowania swoich zobowiązań mogą ubiegać się o pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

O pożyczkę może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

 • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333),
 • jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,
 • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
 • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.),
 • znajduje się w trudnej sytuacji.

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie długów o charakterze pieniężnym powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, za którą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb, przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, które powstały przed dniem złożenia w banku wniosku o udzielenie kredytu,

Przez utratę zdolności regulowania zobowiązań rozumie się sytuację, w której osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo nie jest w stanie spłacać zadłużenia od co najmniej 3 m-cy. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych – jeśli ich majątek przekracza zobowiązania i ten stan utrzymuje się od co najmniej 24 m-cy.

Pożyczkę można przeznaczyć na spłatę kapitału, odsetek, koszty obsługi długu.

Warunkiem uzyskania powyższych form pomocy jest m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Plan restrukturyzacji ma być zrealizowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne objęte pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoterminową  rentowność.

Od kredytobiorcy wymaga się wniesienia wkładu własnego wyliczonego na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji zgodnie z planem restrukturyzacji w wysokości, co najmniej:

 • 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy,

 • 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Wkład własny można zapewnić m.in.:

 • ze środków własnych podmiotu ubiegającego się o kredyt,

 • w drodze pozyskania nowego kapitału zewnętrznego na warunkach rynkowych, tj. np. środków kredytu komercyjnego lub środków pochodzących ze sprzedaży majątku,

 • w drodze pozyskania nowego kapitału od obecnych udziałowców.

Posiadanie i wniesienie wkładu własnego w koszty restrukturyzacji należy udokumentować,
w zależności od wdrożonych środków restrukturyzacyjnych, w sposób wiarygodny dla banku.

Spłatę pożyczki można realizować w maksymalnie 15- letnim okresie. Obowiązuje roczny okres karencji spłaty, liczony od dnia podpisania umowy o udzieleniu pożyczki do dnia spłaty pierwszej raty.

Beneficjent płaci odsetki od kredytu w wysokości 2% pozostałe odsetki stanowią dopłatę z ARiMR.

W przypadku braku realizacji planu restrukturyzacyjnego lub wykorzystaniu kredytu niezgodnie z umową pomoc podlega zwrotowi.

Więcej informacji pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pozyczka-na-sfinansowanie-splaty-zadluzenia-powstalego-w-zwiazku-z-prowadzeniem-dzialalnosci-rolniczej.html

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze