Wpisy

Koła Gospodyń Wiejskich rywalizowały w kolejnej edycji „Bitwy Regionów”

Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu kłodzkiego rywalizowały w sobotę 8 lipca w Polanicy-Zdroju podczas pierwszego etapu 8. edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Komisja oceniała potrawy, które muszą być przygotowane z wykorzystaniem co najmniej jednego regionalnego produktu. W tym roku zwycięzcą zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Boguszyna w gminie Kłodzko, które przygotowało „Kocopoły Boguszyńskie”. Drugie miejsce zajęło KGW Wolibórz, które przygotowało zupę chrzanową z klopsikami, a na trzeciej pozycji znalazła się polędwica wołowa faszerowana grzybami leśnymi przygotowana przez gospodynie z koła w Nowym Waliszowie. Gospodarzem wydarzenia było miasto Polanica-Zdrój, a organizatorem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Imprezie towarzyszyły występy taneczne Krynickiego Studia Baletowego.

Dofinansowanie dla kół gospodyń wiejskich. Nawet 7000 zł!

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środkówna prowadzenie działalności statutowej, a wydatki musząrozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na
wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r.muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.
Wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR w 2021 roku 10 159 kół gospodyń wiejskich. Agencja wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł pomocy. Dotychczas do ARiMR trafiły 624 sprawozdania. Zachęcamy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili.

Otrzymaną pomoc koła mogą przeznaczyć m.in. na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; aktywności służące poprawie warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalneji regionalnej.

W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł. Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł. W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie 10 604 kół gospodyń wiejskich.

 

ARiMR Ząbkowice Śląskie

Posadź las! Dotacje dla rolników na zalesianie.

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

  • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;

  • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Optymistycznie patrzymy w 2021 rok – rozmowa z dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału ARiMR Magdaleną Salińską

Czy epidemia covid19 wpłynęła negatywnie na dostęp rolników do Państwa instytucji i jak oceniacie  Państwo miniony rok 2020?

Czas pandemii koronawirusa to niewątpliwie trudny i niekorzystny okres, jednakże nowa sytuacja stworzyła dla wielu instytucji możliwość sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych. Zmiany wynikające z konieczności ograniczenia kontaktu nie tylko z beneficjentami ale także między pracownikami wewnątrz organizacji pokazały, że ARiMR jest nowoczesną instytucją, która posiada dużą sprawność w zakresie elastycznego dostosowywania działań w stosunku do zmieniających się warunków.
Do dzisiejszej sprawności przyczyniła się wprowadzana systematycznie w ARiMR cyfryzacja. Dziś już nie tylko młodzi rolnicy świetnie radzą sobie z obsługą udostępnionych przez ARiMR narzędzi elektronicznych. Wprowadzony z sukcesem w 2018 roku e-WniosekPlus, portal IRZplus oraz planowany dalszy rozwój cyfryzacji spotykają się z pozytywnym odbiorem wszystkich beneficjentów. Nie znaczy to jednak, że mamy kontakt tylko przez Internet. Z dniem 18 maja 2020 r. ARiMR jako jedna z pierwszych instytucji ogólnokrajowych przywróciła częściową, a z dniem 25 maja całkowitą funkcjonalność w bezpośredniej obsłudze klientów zapewniając wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa, przy czym pozostałe formy kontaktu (wrzutnie dokumentów, skrzynki e-puap, droga e-mail) pozostały nadal aktywne. 

Naszym atutem w walce z epidemią okazała się możliwość efektywnego świadczenia pracy zdalnej. Dzięki temu, że większość niezbędnych do obsługi beneficjentów danych posiadamy w postaci elektronicznej możemy skutecznie pracować zdalnie a wypracowany system zespołów zapasowych, oraz plan ograniczania kontaktów między pracownikami pozwolił nam na zachowanie ciągłości pracy każdego Biura Powiatowego oraz poszczególnych wydziałów w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu. Paradoksalnie mimo licznych nieobecności pracowników spowodowanych chorobą lub kwarantanną nasze wyniki są w niektórych obszarach tak samo dobre a nawet lepsze niż w ubiegłym roku. 

Epidemia spowodowała, że dużo częściej korzystamy z niedocenianych wcześniej komunikatorów umożliwiających wieloosobowe wideokonferencje, szkolenia, seminaria, spotkania robocze. Możliwość ich nagrywania, odtwarzania i dostępność w każdej chwili na trwale poprawi w moim przekonaniu wydajność i efektywność pracy w ARiMR.

Czy wypłata płatności bezpośrednich za rok 2020 realizowana jest terminowo – czy też w związku z epidemią rolnicy będą dostawać dopłaty w ostatnich możliwych terminach?

 

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługuje blisko 53 tys. producentów rolnych. W ubiegłym roku, w ramach płatności bezpośrednich wypłaciliśmy prawie 950 mln złotych. W roku 2020-tym po raz pierwszy, na tak dużą skalę wypłaciliśmy zaliczki do płatności bezpośrednich i płatności PROW, które opiewały na łączną kwotę 548 223 214 zł.  Na zrealizowanie płatności końcowych mamy jeszcze 6 -mcy. Możemy mówić o sukcesie ponieważ od 1 grudnia (pierwszy możliwy termin wydawania decyzji) do dziś wydaliśmy już decyzje końcowe dla 66,4% producentów rolnych.  

Podobnie ma się sytuacja z  płatnością dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Oprócz zaliczek w kwocie 49 774 177 zł na dzień dzisiejszy już 57,7 % rolników otrzymało płatność końcową. 

Natomiast z Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego zaliczki wypłacono na kwotę 41 861 097, a decyzje końcowe otrzymało już 55,63% rolników. Płatność zaliczek z Rolnictwa Ekologicznego opiewała na kwotę 10 580 797 zł, a decyzje końcowe otrzymało 45,02 % rolników .

W naszym przekonaniu nie ma zagrożenia nieterminowych wypłat. Mimo epidemii nie odnotowaliśmy spadku wydajności. Zrealizowaliśmy ponadto dodatkowe zadania kierowane do rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 t.j. pomoc dla rolników prowadzących chów bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej, drobiu hodowlanego oraz uprawę roślin ozdobnych, z której skorzystało 2750 rolników na kwotę 16 384 193 zł. Zrealizowaliśmy także dopłaty do niesprzedanych chryzantem dla 314 producentów na kwotę  4 317 481 zł. 

Biura Powiatowe obsłużyły także jak co roku dopłaty do materiału siewnego dla 5786 rolników na kwotę ok. 9 mln zł.

 

Co udało się w ubiegłym roku zrobić się w obszarze rozwoju rolnictwa Dolnego Śląska z Państwa udziałem?

Największym zainteresowaniem podobnie jak w latach ubiegłych cieszył się program realizowany z Poddziałania 4.1.3 (PROW) – Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D, gdzie złożono blisko 700 wniosków o dofinansowanie. Niesprzyjający inwestowaniu czas epidemii odbił się na zainteresowaniu programem. Liczba złożonych wniosków była mniejsza niż w latach ubiegłych o około 30%. Złożono także kilkadziesiąt wniosków z Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie, kilkadziesiąt z Poddziałania 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, podobnie z Poddziałania 5.1 – Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej oraz z Poddziałania 5.2 – Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także działania premiowe na które złożono kilkaset wniosków. Blisko 200 z Poddziałania 6.1 – Premie dla młodych rolników, podobnie z Poddziałania 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz blisko 200 z Poddziałania 6.3 – Restrukturyzacja małych gospodarstw

Jakie inwestycje będziecie Państwo dofinansowywać Rolnikom w roku 2021 -szym?

Harmonogram planowanych naborów wniosków na rok 2021 zawiera wiele pozycji w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a co najważniejsze, ze względu na wejście nowego okresu programowania 2021-2027 oraz toczące się prace nad zmianą obecnego Planu, może on zostać uzupełniony o nowe nabory.

 W pierwszym półroczu 2021 -go roku zaplanowano nabór wniosków z następujących działań: Premie dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie, Tworzenie grup producentów i organizacji producentów, Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych czy Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

W drugim półroczu możemy się spodziewać powtórzenia niektórych naborów z początku roku, a także dodatkowo ogłoszenia nowych naborów.

Tymczasem obecnie wnioski można składać na następujące operacje: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” oraz na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Nabory te kończą się w ostatnim tygodniu lutego 2021 r.

Jak rozwija się prowadzony przez ARiMR Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich i na jaką pomoc KGW mogą liczyć z Państwa Strony?

O tym jak ważną i potrzebną sprawą było umożliwienie KGW posiadania osobowości prawnej świadczy nieustanny wzrost liczby Kół oraz ich coraz wyraźniej zaznaczony wkład w szeroko rozumiany rozwój terenów wiejskich. W kraju zarejestrowało się już blisko 10 tys. KGW Dziś KGW nie tylko kultywują lokalne tradycje i kulturę lecz wchodzą ze swoją działalnością w coraz to nowe obszary jakimi jest, budowanie lokalnej tożsamości, tworzenie współpracy, propagowanie przedsiębiorczości, wspieranie prozdrowotnego żywienia i stylu życia. Odnotowuje się także znaczne „odmłodzenie” KGW. Dziś często są to młode kobiety, które działają razem ze swoimi mamami i babciami pogłębiając integrację międzypokoleniową.
W roku 2020 już po raz trzeci Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR mogły ubiegać się o dofinansowanie przeznaczone na realizację ich celów statutowych. O pomoc ubiegały się zarówno nowopowstałe KGW oraz już istniejące, które skorzystały w ubiegłych latach z pomocy.  Pomoc udzielana w kwocie od 3 do 5 tys. w zależności od wielkości koła przyznawana była wg kolejności wniosków, jednak dla żadnego z KGW nie środków. Przyznaną pomoc należało wykorzystać do 31 grudnia 2020 r. na cele wymienione w art. 2 ustawy  o kołach gospodyń wiejskich. Obecnie Koła rozliczają wykorzystanie pomocy poprzez złożenie odpowiedniego sprawozdania. Termin na rozliczenie pomocy upływa 31 stycznia 2021 r. Na Dolnym Śląsku zarejestrowane są 344 Koła Gospodyń Wiejskich.

Czy na zakończenie ARiMR chce coś przekazać naszym czytelnikom?

Chcielibyśmy Państwa Czytelnikom i całej Redakcji złożyć w Nowym Roku 2021 serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i rodzinnego szczęścia. 

Dziękujemy także za wyrażenie chęci informowania na łamach Państwa pisma o działaniach realizowanych przez ARiMR, kierowanych do Naszych Beneficjentów. I jak zawsze zapraszamy naszych beneficjentów do kontaktowanie się z nami poprzez łącza elektroniczne i telefoniczne w celu uzyskania kompleksowych informacji o pomocy jakiej Agencja udziela producentom rolnym.