Dzierżoniów: Abonament na parkowanie – ważna zmiana

Wydawane do tej pory w urzędzie roczne abonamenty uprawniające mieszkańców strefy do bezpłatnego parkowania od 1 stycznia będzie można uzyskać w biurze Strefy Płatnego Parkowania, przy ul. Nowej 5. Tutaj także należy złożyć stosowny wniosek.

Strefa płatnego parkowania obejmuje drogi publiczne w rynku i jego bliskim sąsiedztwie. Obszar, na którym jest pobierana opłata za
postój, oznaczony jest znakami drogowymi D-44 „strefa parkowania” (wjazd do strefy płatnego parkowania) i D-45 „koniec strefy parkowania” (wyjazd ze strefy płatnego parkowania).

Mieszkańcy, którzy chcą wykupić abonament miesięczny, kwartalny lub roczny mogą to zrobić tak jak do tej pory, w biurze przy ul. Nowej 5.

Opłaty za postój w wyznaczonych miejscach pobierane są tylko w dni robocze od godziny 10.00 do 16:00.

Stawki opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania od 1 stycznia 2022

 1. 1,00 zł za czas postoju do 30 minut,
 2. 2,00 zł za czas postoju do 1 godziny,
 3. dodatkowo 2,30 zł za czas postoju powyżej 1 godziny do 2 godzin,
 4. dodatkowo 2,50 zł za czas postoju powyżej 2 godzin do 3 godzin,
 5. dodatkowo 2,00 zł za czas postoju za każdą następną godzinę, powyżej 3 godzin.

Stawki abonamentów

 1. 110  zł – za abonament miesięczny
 2. 300 zł – za abonament 3-miesięczny,
 3. 1.200 zł – za abonament 12-miesięczny,
 4. 1.900 zł – za abonament 6-miesięczny uprawniający do postoju na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie),
 5. 20 zł – za abonament roczny dla Mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 6. 130 zł – za abonament roczny na drugi pojazd dla Mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 7. 120  zł – za abonament roczny dla Mieszkańców SPP, których lokale mieszkalne są położone w Rynku, bez ograniczenia miejsca postoju,
 8. 15 zł – za abonament roczny uprawniający do postoju:
 • pojazdów samochodowych kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • pojazdów samochodowych rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Abonamenty wydawane są wyłącznie na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

Szczegółowe zasady obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania

 

UM Dzierżoniów

Gmina Marcinowice jednomyślnie za budżetem na 2022 roku

28 grudnia Rada Gminy Marcinowice jednomyślnie przyjęła budżet na 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie uchwały wydała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.W roku 2022 w budżecie Gminy Marcinowice zaplanowano dochody w wysokości 28 527 175,49 zł, z czego dochody majątkowe wyniosą 2 014 345,20 zł, a dochody bieżące 26 512 830,29 zł.Istotnym elementem przyszłorocznego budżetu są zadania inwestycyjne związane m.in. z infrastrukturą drogową, oświatową, kulturalną oraz budową kanalizacji sanitarnej.

 

W roku 2022 zaplanowano realizację zadań przy wsparciu środków:

 • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Budowa chodników wraz z przebudową drogi w Chwałkowie – 547 000 zł

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Gminy Marcinowice – 1 178 000 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w Szczepanowie – 192 000 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w obrębie skrzyżowania ulic Gajcego i Asnyka w Marcinowicach – 240 000 zł

Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w Wirkach – 200 000 zł

Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach: Biała, Chwałków, Kątki, Sady, Strzelce,  Wirki, Wiry, Zebrzydów – 1 935 058 zł

Rozbudowa świetlicy w Kątkach – 550 000 zł

Budowa kanalizacji i stacji uzdatniania wody – 4 200 000 zł

Budowa kanalizacji na terenie Gminy Marcinowice – 1 360 000 zł

 

 • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej w Wir

kach – 155 557,89 zł

Remont drogi gminnej w Tąpadłach – 196 947,46 zł

 

 • Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Marcinowicach – 1 035 655,86 zł

 

Dziękuję radzie gminy za jednogłośne podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022. Gmina Marcinowice rozwija się w dynamicznym tempie, co widoczne jest po realizowanych inwestycjach, na które w ciągu dwóch ostatnich lat dzięki dobrej współpracy z radnymi, sołtysami oraz władzami samorządowymi na szczeblu wojewódzkim i centralnym pozyskaliśmy ponad 39 milionów złotych środków zewnętrznych – mówi wójt Stanisław Leń.

 

Ze szczegółami uchwały budżetowej można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marcinowice na stronie http://bip.marcinowice.pl/?id=1682

 

Sejmik przyjął budżet Dolnego Śląska na rok 2022. Będzie pociąg z Bielawy do Srebrnej Góry i dokończenie obwodnicy Dzierżoniowa!

Dolnośląski sejmik przyjął uchwałę budżetową na rok 2022. Za jej przyjęciem w kształcie zaprezentowanym przez zarząd województwa zagłosowało 21 radnych, przeciw było 10, a 5 wstrzymało się od głosu. Przyszłoroczny budżet Dolnego Śląska będzie rekordowy i sięga ponad 1,7 miliarda złotych. Najwięcej pieniędzy zarezerwowano na transport i ochronę zdrowia. W przyszłym roku Województwo nie planuje brać kredytu.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad 1,7 mld złotych, czyli o 469 mln zł więcej niż w tym roku. Sfinansowane zostaną dzięki nim ważne projekty, m.in.: Nowy Szpital Onkologiczny, staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów, czy opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu w Oławie. W przyszłym roku Dolny Śląsk planuje wyższe o 474 mln zł wydatki ogółem w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2021. O 280 mln zł wzrosną także wydatki na inwestycje i kolejny rok z rzędu nasz region nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „janosikowego”. Województwo dostanie w przyszłym roku również wyższą subwencję z budżetu państwa. Jej kwota sięgnie 183 mln zł.

– Dziękuję radnym za wsparcie naszych inicjatyw. Dzisiejsze głosowanie to jasny sygnał, że sejmikowa większość popiera kierunek rozwoju Dolnego Śląska. Zamierzamy utrzymać wysoką dynamikę rozwoju i kontynuować w najbliższym czasie realizację naszych flagowych projektów, jak Nowy Szpital Onkologiczny, czy Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. Nie zwalniamy tempa tym bardziej, że przed nami nowy okres programowania funduszy unijnych i wynegocjowana przez nas rekordowa kwota wsparcia, która zasili Dolny Śląsk – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

W ostatnich latach Województwo podejmowało intensywne działania zmniejszające zadłużenie, aby przygotować się do absorpcji środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W efekcie poziom zadłużenia został zredukowany z przeszło 776 mln zł w roku 2014 do 411 mln zł w roku ubiegłym. Także z tych powodów Województwo nie planuje w przyszłym roku zaciągać kredytu. W sumie na zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych zaplanowana została kwota 468 mln zł i jest ona wyższa od tegorocznej o 50 mln zł. Największa część przyszłorocznych wydatków przeznaczona zostanie na transport i ochronę zdrowia.

– Budżet województwa na 2022 rok gwarantuje środki na bardzo ważne inwestycje w każdym z subregionów naszego województwa. Dlatego jako klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosowaliśmy za jego przyjęciem. Co więcej – uważam, że radni wszystkich klubów, reprezentujący swoje małe ojczyzny, którym ten budżet gwarantuje środki na ważne dla mieszkańców inwestycje, powinni go ze względu na swoich wyborców i inwestycje dla nich planowane poprzeć – mówi Piotr Karwan, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Największe wydatki w przyszłorocznym budżecie zapisano na transport – aż 917 mln zł. To o blisko 194 mln więcej niż w roku 2020. Środki te posłużą m.in. na rewitalizacje linii kolejowych, na co przeznaczono przeszło 358 mln zł. W ramach wieloletnich inwestycji wyremontowane zostaną m.in.: linie kolejowe nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice – Kowary – Kamienna Góra; linia kolejowa nr 372 na odcinku Bojanowo – Góra Śląska, czy linia kolejowa Srebrna Góra – Bielawa. Zaplanowano także modernizacje dróg wojewódzkich, na co w najbliższych latach ma zostać przeznaczonych 160 mln zł. W planach jest m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Niechlów – Załęcze oraz nr 340 na odcinku Ścinawa – Oleśnica. W ramach realizacji Trasy Sudeckiej ruszy budowa kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

Na ochronę zdrowia zarząd województwa w przyszłym roku chce przeznaczyć niemal 278 mln zł. Wśród planowanych inwestycji wskazano m.in.: budowę budynku nowych oddziałów pediatrycznych w wałbrzyskim Szpitalu im. A. Sokołowskiego, rozbudowę pawilonu zakaźnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, przebudowę bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy czy przebudowę i adaptację Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na potrzeby utworzenia transgranicznego centrum kompleksowej rehabilitacji pocovidowej. Ponad 17 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje w sanatoriach.

Na kulturę w przyszłorocznym budżecie zapisano prawie 100 mln zł, ponad 97 mln zł przeznaczonych zostanie na rozwój regionalny, a ponad 94 mln zł na edukację i naukę.

UMWD

Nie będzie upamiętnienia rocznicy stanu wojennego. Będzie 20 tys. dla imigrantów.

Za nami już listopadowe sesje rad miast i powiatów z regionu. Radni podjęli szereg decyzji, ale na szczególną uwagę zasługuje sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, która opowiedziała się przeciw uczczenia 40. rocznicy stanu wojennego i obrony polskich granic. Natomiast Rada Miejska Dzierżoniowa przekazała 20 tys. na ogrzewalnie dla potrzebujących w Michałowie (woj. podlaskie). 

Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego z 30 listopada rozpoczęła się od złożenia wniosku przez radnych PiS-u o włączenie w porządek obrad punktów o podjęcie uchwał ze stanowiskami w sprawie obrony polskich granic i poparcia dla służb mundurowych i w sprawie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pierwotny porządek obrad nie przewidywał podjęcia takich uchwał. Z tego względu Radni klubu PiS wyszli z inicjatywą, którą argumentowali, że są to rzeczy bieżące i ważne dla wspólnoty powiatu kłodzkiego i kraju.

W trakcie dyskusji nad zmianą porządku obrad wypowiedział się Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń:

„Bardzo bym prosił Państwa z PiS-u, żebyście  to państwo wycofali, ponieważ to są tematy bardzo poważne, na tyle poważne, że nie należy ich traktować  na zasadzie na kolanie. Radni mają się teraz natychmiast zapoznać i wprowadzać swoje poprawki, bo niekoniecznie wszystko co tu jest napisane, każdy chciałby poprzeć. Po drugie to nie są rzeczy które stały się nagle i są bardzo pilne. O tym że jest rocznica stanu wojennego to wiemy już od dawna. Jesteśmy w listopadzie póki co, więc to nawet nie jest grudzień. Myślę że nic się nie stanie czy 15 dni później czy 15 dni wcześniej będzie ustalone stanowisko w sprawie 40. rocznicy stanu wojennego (…)”

 Same wnioski nie budziły zastrzeżeń ze strony radcy prawnego. Przewodniczący, Starosta i koalicyjna większość była zaskoczona tymi wnioskami, dlatego zarządzono przerwę, aby cała rada mogła się zapoznać. Wątpliwości radnych spoza klubu PiS dotyczyły treści merytorycznej, natomiast przewodniczący podkreślał, że takie wnioski powinny być złożone 7 dni przed sesją, najpierw procedowane w komisjach, aby wypracować wspólną treść do zaakceptowania przez wszystkie stronnictwa a dopiero później na sesji rady i powinny być przedłożone wcześniej, chociaż statut powiatu nie przewiduje przeszkód, aby wnioski przedłożone już na sesji zostały przyjęte. Ostatecznie radni z Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego Ziemi Kłodzkiej opowiedziała się przeciw zmianie porządku obrad i projekty nie były dalej procedowane.

 

Na sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 listopada na początku obrad Burmistrz Dariusz Kucharski wniósł o uzupełnienie porządku obrad o punkt, w którym rada miałaby się zająć uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Michałowo jako wsparcie finansowe przy organizacji ogrzewalni przeznaczonej na punkt pomocy osobom potrzebującym w Michałowie. Wniosek został przyjęty, włączony do porządku obrad, a później radni przegłosowali uchwałę na mocy której z budżetu Dzierżoniowa do Michałowa (woj. podlaskie) trafi 20 tys. złotych. 

„Chodzi w tym wypadku o pomoc finansową dla samorządu, nawet nie sąsiedniego, a samorządu polskiego. (…) Widzimy od wielu miesięcy sytuację na naszej granicy. (…) Zadzwoniłem do burmistrza Michałowa zapytałem czy jest taka potrzeba. (udzielenia wsparcia finansowego-red.) Jeżeli tak, to mówię, że będę przekonywał Radę Miejską do udzielenia takiej pomocy ze względu na to że chcemy wesprzeć tych biednych ludzi, którzy gdzieś tam się znaleźli z różnych względów. Czy to ich wina, czy nie ich wina. Natomiast myślę, że nikt nie powinien przymykać oczu na tą tragedię, która się dzieje, gdzie na granicy umierają dzieci, umierają kobiety, też mężczyźni, (…) Pan Burmistrz Michałowa stwierdził, że oni zdecydowali o stworzeniu takiego punktu wsparcia. Ten punkt funkcjonuje przy ośrodku pomocy społecznej w tej miejscowości, przy ich ogrzewalni, gdzie w zasadzie te osoby, które przekroczą tą granicę, czy legalnie czy nielegalnie, znajdują zawsze pomoc.”

tak uzasadniał wniosek o dodanie do porządku obrad punktu o tę uchwałę Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Podobnego dofinansowania udzieliły też Poznań, Sierakowice (woj. pomorskie) czy Lublin. Zorganizowano też zbiórkę internetową na ten cel, gdzie zebrano już ponad 340 000 zł. 

Gmina Michałowo jest w Województwie podlaskim; powiat białostocki i bezpośrednio graniczy z Białorusią. Znalazła się na pierwszej linii frontu walki z kryzysem migracyjnym wywołanym przez reżim A.Łukaszenki i Rosję. Znajduję się tam też placówka Straży Granicznej z ośrodkiem dla imigrantów. Pieniądze z Dzierżoniowa mają trafić na ogrzewalnie organizowaną przez gminę. Jak przyznaje w rozmowie z TVRegion Wiceburmistrz Michałowa Konrad Sikora: „jest to ogrzewalnia dla osób potrzebujących, nie ważne czy to uchodźcy czy ktoś inny. Poza tym Michałowo (miasto i siedziba gminy – red.) znajduje się 20 km od granicy i nie mamy u siebie problemów związanych z kryzysem”. Władze Gminy podejmują też szereg innych akcji solidarnościowych z imigrantami.

 

AGT

Foto: Starostwo Powiatowe w Kłodzku i UM Dzierżoniów

Negatywne wyniki kontroli w Specjalistycznym Szpitalu Wałbrzychu, dotyczącej dra Romana Szełemeja

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył prowadzoną w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu kontrolę wewnętrzną, której jednym z obszarów była zgodność wymiaru czasu pracy, wraz z jego ewidencją, zatrudnionego wówczas w placówce dra Romana Szełemeja. Objętym kontrolą został okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku. W powyższym zakresie wyniki kontroli są negatywne.

Doktor Roman Szełemej w okresie objętym kontrolą nie przestrzegał Regulaminu Pracy w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Kontrola potwierdziła, że dochodziło do przypadków, kiedy lekarz Roman Szełemej nie będąc na dyżurze w Szpitalu, w swoim rozliczeniu czasu pracy wykazał obecność na całym dyżurze, za który następnie wypłacono mu nienależne wynagrodzenie. Kontrola wykazała, że w tym samym czasie dyżur pełniła inna lekarka, która również pobrała wynagrodzenie za świadczenie pracy na tym samym dyżurze. Zdublowane dyżury miały miejsce 24 kwietnia 2021 r. oraz 12 czerwca 2021 r. Dr Roman Szełemej wykazał godziny pracy, w których nie powinien pełnić dyżuru na czas zastępstwa przez inną osobę.

Mimo obowiązku pracowniczego, dr Roman Szełemej nie posługiwał się w Szpitalu kartą do rejestrowania w elektronicznym rejestratorze wejść i wyjść oraz nie podpisywał się na liście obecności. Kontrola wykazała, że dr Roman Szełemej odręcznie sporządzał niezgodne z Regulaminem Pracy wykazy rozpisanych godzin swojego czasu podstawowego, jak i dyżurów medycznych, które nie były zatwierdzane przez ówczesne kierownictwo Szpitala. Łamaniem Regulaminu Pracy był również brak zachowania nominalnego czasu pracy (różne w czasie przyjścia do szpitala). Więcje pisaliśmy o tym tutaj.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził również w wałbrzyskim Szpitalu Wojewódzkim kontrolę obejmującą realizację procedur gospodarki produktami leczniczymi (lekami opioidowymi i psychotropowymi). Objętym kontrolą został okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w realizacji procedur dotyczących gospodarowania środkami odurzającymi i psychotropowymi w Szpitalu. Pomimo pozytywnego w ocenie kontrolerów uwzględnienia, że w Szpitalu obowiązują ścisłe procedury w tym zakresie, nie aktualizowano jednak od 2016 r. wykazu osób upoważnionych do zamawiania i odbioru środków odurzających na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto stwierdzono brak dokumentacji, która świadczyłaby o konsekwencji działań wdrożonych przez ówczesne kierownictwo, w ramach  otrzymywanych sprawozdań po kontroli apteczek m.in. w zakresie gospodarowania środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz liczne przypadki niestosowania procedur protokolarnego zniszczenia uszkodzonych lub niewykorzystanych środków odurzających lub psychotropowych.

Poza wewnętrzną kontrolą, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarządził w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu zewnętrzny, wieloobszarowy audyt obejmujący: zamówienia publiczne, finanse i księgowość, wynagrodzenia i sprawy kadrowe oraz systemy informatyczne i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu z dniem 6 sierpnia 2021 roku Pani Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Podstawą tej decyzji było niewywiązywanie się przez Panią Mariolę Dudziak z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych ze strony Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego Szpital Wojewódzki oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

17 września 2021 roku, decyzją Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, rozwiązano dyscyplinarnie umowę o pracę z zatrudnionym w Szpitalu Panem Romanem Szełemejem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Decyzja uzasadniona była rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

UMWD