Ogłoszenia

Ząbkowice Śląskie: LXXX Sesja Rady Miejskiej – kluczowe decyzje i dyskusje

Dnia 16 marca 2023 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Ząbkowic Śląskich, odbyła się LXXX sesja Rady Miejskiej. Wszyscy 21 radnych uczestniczyli w obradach, które poruszały kluczowe kwestie dotyczące miasta i gminy.

Podczas sesji omówiono następujące punkty porządku obrad:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości.

 • I. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego:
  Projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego został przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich 16 marca 2023 r. Zgodnie z projektem, z budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2023 przekazana zostanie dotacja celowa w wysokości 80 000 zł na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

  Szczegółowe zasady przekazywania środków i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie między Powiatem Ząbkowickim a Gminą Ząbkowice Śląskie. Wykonanie uchwały powierzone zostanie Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich, a uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Podjęcie tej uchwały ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie poprzez wsparcie finansowe zakupu odzieży ochronnej dla pracowników placówki medycznej.

 • II Projekt uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rokZmiany obejmują modyfikacje planu dochodów oraz wydatków

  W wyniku wprowadzonych zmian, dochody ogółem wynoszą 129 377 479,62 zł, w tym dochody majątkowe 31 978 776,00 zł, a dochody bieżące 97 398 703,62 zł. Wydatki ogółem wynoszą 130 743 598,88 zł, w tym wydatki majątkowe 38 194 236,54 zł, a wydatki bieżące 92 549 362,34 zł.

  Wprowadzono również zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego oraz w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie.

  Ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na 5 000 000 zł (krótkoterminowe) oraz 5 009 070,28 zł (długoterminowe).

 • III projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

  Program opiera się na współpracy z lokalnym schroniskiem dla zwierząt, lekarzami weterynarii oraz organizacjami pozarządowymi.

  Cel projektu: Głównymi celami programu są:

  1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
  2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
  3. Zmniejszenie populacji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

  W związku z uchwałą dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku, zabezpieczono środki finansowe w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 72 650,00 zł. Koszty zostaną podzielone w następujący sposób:

  1. Na odławianie i zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom, w tym opiekę weterynaryjną, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, chipowanie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 40 550 zł.
  2. Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz usypianie ślepych miotów – 15 600,00 zł.
  3. Na zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 5 000,00 zł.
  4. Koszt zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł.
  5. Koszty związane z odrobaczeniem kotów wolno żyjących – 500,00 zł.
  6. Koszty planowanych sterylizacji lub kastracji przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają – 10 000,00 zł.

 

 • IV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru FunkcjonalnegoGmina Ząbkowice Śląskie podjęła uchwałę o przystąpieniu do porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Współpraca obejmuje 28 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego.

  Celem projektu jest współpraca terytorialna, która umożliwi realizację wspólnych przedsięwzięć, pozyskiwanie środków finansowych z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz rozwój i koordynacja inwestycji na terenie Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

  Koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem ZIT POF zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wysokość środków przypadających na każdą jednostkę samorządu terytorialnego zostanie określona po podpisaniu porozumienia gminno-powiatowego.

Rozwój infrastruktury sportowej w Ząbkowicach Śląskich dzięki współpracy Posła na Sejm Marcina Gwoździa i lokalnych władz

OdNowa RP – nowe stowarzyszenie, którego działania już widać w Kłodzku, a niebawem zobaczy cała Polska

W rozmowie z Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia OdNowa RP, Posłem na Sejm z okręgu wałbrzyskiego oraz wiceministrem edukacji i nauki Wojciechem Murdzkiem.

Pytanie: skąd pomysł/potrzeba założenia takiej organizacji?

Wojna za naszą wschodnią granicą to moment graniczny. Wojna zawsze jest tragedią i nigdy nie jest pożądana, ale stanowi również moment otrzeźwienia. Moment zadania pytania o priorytety. Dlatego właśnie postulaty programowe Stowarzyszenia OdNowa RP skupiają się wokół 3 kluczowych zagadnień:

 1. Bezpieczeństwa i polityki zagranicznej,

 2. Samorządu,

 3. Gospodarki.

Pytanie: Czy Wasz program był już szerzej prezentowany?

Tak. Liderzy OdNowy zaprezentowali „Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa” 6 września br. podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. „Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa” prezentuje kluczowe założenia programowe. Dokument powstał w wyniku pracy ekspertów i działaczy stowarzyszenia, którzy przeprowadzili analizę aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej
i społecznej w Polsce.

Pytanie: Czy może Pan przybliżyć najważniejsze założenia programowe z obszaru Bezpieczeństwo i Polityka Zagraniczna?

W obliczu toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny oraz dynamicznych zmian w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych, jako Stowarzyszenie postulujemy szereg działań ukierunkowanych na stałe umacnianie bezpieczeństwa naszego kraju. OdNowa dostrzega zagrożenie, wrogich działań w obszarze informacyjnym, dlatego postulujemy utworzenie agencji odpowiedzialnej za zwalczanie dezinformacji.

Konflikt na Ukrainie spowodował wzrost zainteresowania wśród obywateli umiejętnościami proobronnymi. Idąc za społecznym zapotrzebowaniem oraz mając na uwadze potrzeby zaangażowania naszych obywateli w budowę potencjału odstraszania proponujemy utworzenie m.in. Centrów Szkoleń Proobronnych.

Istotną kwestią dla bezpieczeństwa obywateli jest proponowany przez Stowarzyszenie Program modernizacji infrastruktury schronowej miast.

OdNowa RP stawia na młodych, a ponieważ skuteczność polskiej polityki zagranicznej zależy także od liderów opinii poza granicami naszego państwa, kolejnym postulatem jest uruchomienie Międzynarodowego Programu Wizyt Studyjnych Młodych Liderów.

Pytanie: Jakie propozycje Stowarzyszenie OdNowa ma dla samorządów?

W dzisiejszych czasach niezbędna jest szybka poprawa efektywności niskowydajnych elektrociepłowni powiatowych. Przygotowany przez nas program umożliwi dotowanie elektrociepłowni na działania restrukturyzacyjne, a także na identyfikację źródeł, opracowanie dokumentacji oraz budowę
i wdrożenie przyłączy umożliwiających wprowadzenie do systemu ciepła odpadowego.

Współdziałanie rządu i samorządu to naszym zdaniem klucz do sprawnego zarządzania państwem. OdNowa dostrzega konieczność zwiększenia uwagi władz centralnych na najmniejsze formy działalności społecznej, takie jak np. sołectwa. Utrzymanie jedności społeczności lokalnych wiąże się również z zapewnieniem funkcji edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla mniejszych społeczności. Można to zrobić poprzez tworzenie Centrów Szkolno-Kulturalnych dla Małych Miejscowości.

Jako OdNowa RP proponujemy także utworzenie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej (KSAS). Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić odpowiedni poziom wiedzy kadry obsługującej obywateli
w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Pytanie: Słyszałem, że Program „Rozświetlamy Polskę” jest pomysłem Stowarzyszenia OdNowa. Jak Kłodzko i inne samorządy powiatu skorzystają na nim?

Kluczowym oraz z dzisiejszej perspektywy bardzo kosztownym elementem działalności samorządów, jest oświetlenie, często przestarzałe, niewydolne i energochłonne. Rozwiązaniem tego problemu jest nasz Program „Rozświetlamy Polskę”. To projekt generalnej wymiany oświetlenia w samorządach na nowoczesne i energooszczędne. Rząd dofinansuje oświetlenie dróg, przejść dla pieszych, szkół, szpitali, urzędów. Ten program dotyczy wszystkich samorządów. Skorzysta na nim Kłodzko oraz pozostałe gminy powiatu kłodzkiego.

Pytanie: Mówił Pan również o gospodarce. Co proponujecie w tym obszarze?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią serce polskiej gospodarki. Mając na uwadze charakter i rolę firm rodzinnych dla lokalnych społeczności, widzimy potrzebę zwiększenia ochrony prawnej poprzez wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości. Proponujemy wprowadzenie przepisów prawnych odnośnie fundacji rodzinnej oraz utworzenie sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Dużą rolę w rozwoju firm z sektora MŚP odgrywają również klastry, dlatego postulujemy wzmocnienie ich roli oraz utworzenie Polskiej Izby Przemysłowej pełniącej rolę samorządu gospodarczego.

Pytanie: Rozmawialiśmy również o edukacji, jak OdNowa działa w tym obszarze?

Chociaż nie jest to fakt szeroko nagłośniony medialnie, dobra współpraca pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Obrony Narodowej pozwoliła na opracowanie programu, dzięki ktoremu w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku, dawnej „budowlance”, od roku szkolnego 2022/23 po raz pierwszy utworzone zostały 3 pierwsze certyfikowane klasy mundurowe.

Zachęcam/zachęcamy do współpracy, kontaktu oraz zapoznania się ze szczegółowymi propozycjami Stowarzyszenia OdNowa RP m.in. poprzez stronę http://od-nowa.org.pl/

W Kudowie Zdroju odbyła się konferencja – „Dolny Śląsk 2020+” – Szanse Rozwojowe Regionu

Wyzwania stojące przed Dolnym Śląskiem związane między innymi z bezpieczeństwem energetycznym, możliwe rozwiązania oraz obszary wsparcia, to główne tematy poruszane podczas konferencji „Dolny Śląsk 2020+” – Szanse Rozwojowe Regionu, która odbyła się w Kudowie Zdroju. W konferencji zorganizowanej z inicjatywy wicemarszałka Grzegorza Macko uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk naukowych oraz przedsiębiorcy.

Dolny Śląsk 2020+ Szanse Rozwojowe Regionu to kolejna odsłona cyklu spotkań, podczas których poruszane są najważniejsze wyzwania stojące przed województwem. Głównym tematem wydarzenia było bezpieczeństwo energetyczne.

Spotkanie podzielone zostało na dwa główne panele dyskusyjne, dotyczące możliwości wykorzystywania zasobów naturalnych Dolnego Śląska (wód leczniczych i termalnych) między innymi dla potrzeb ogrzewania sieciowego miast. Uczestnicy nawiązywali też do kierunków wsparcia sektora energetycznego na Dolnym Śląsku, działalności klastrów energetycznych i podmiotów publicznych jako kluczowych w branży energetycznej. – Rozmawiamy z gronem samorządowców, przedstawicielami biznesu i instytucji publicznych o wyzwaniach, które stoją przed naszym regionem – mówi Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Wiele rozmów poświęcono potrzebom przeprowadzenia transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku i możliwościom finansowania tego procesu ze źródeł krajowych (m.in. programu Polski Ład), regionalnych oraz unijnych.

– Jednym z wyzwań jest wykorzystanie dużych środków europejskich, które obecnie negocjujemy dla Dolnego Śląska. To kolejna taka forma dyskusji z różnymi osobami i podmiotami m.in. o transformacji energetycznej na południu Dolnego Śląska, dlatego że jesteśmy na ostatnim etapie programowania ponad 2,3 mld euro – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynegocjował nowy budżet unijny na lata 2021-2027 w wysokości ponad 10 miliardów złotych. W jego ramach wynegocjowany został również Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w wysokości 556 milionów euro – czyli ponad 2,6 miliarda złotych, dedykowany działaniom prorozwojowym dla subregionu wałbrzyskiego,. Na początku września br. marszałek województwa Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Grzegorz Macko podpisali z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Kontrakt Programowy – umowę między samorządem województwa i rządem określającą warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata. Dzięki środkom kontynuowany będzie dynamiczny rozwój Dolnego Śląska.

#Dolnyśląsk

KOLEJNA EDYCJA DOLNOŚLĄSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji (rok szkolny 2022/23) Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r. Wartość projektu to 9 900 000 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. W okresie realizacji projektu (lata 2020 – 2023) wsparcie skierowane zostanie do 1800 uczniów (600 uczniów rocznie). Stypendysta otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4 500,00 zł ( 450,00 zł miesięcznie), na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcy nauki).

Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Program skierowany jest do uczniów szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:

 • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum – uczeń co najmniej II klasy
 • szkoły policealnej – słuchacz co najmniej II semestru w trybie dziennym

Kryteria uzyskania stypendium:

 • Uczeń nie pobierał stypendium w I edycji Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
 • Średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,66

Kryteria dodatkowe:

 • finalista lub laureat turnieju lub olimpiady
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,50

 

Celem pomocy stypendialnej jest:

 • zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe;
 • rozwijanie aktywności uczniów/słuchaczy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, pobudzenie kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem;
 • zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcenia zawodowego.

W ramach projektu Politechnika Wrocławska zrealizuje zadanie pn. „Warsztaty dla stypendystów”. Tematyka warsztatów będzie obejmowała szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego, która pozwoli na podniesienie kompetencji w dalszym kształceniu jak również w późniejszym życiu zawodowym i społecznym.

Szczegółowe informacje na stronie www.stypendialny-dolnyslask.pl