Ogłoszenia

Masz ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę? Zrealizuj go! Ruszyły Dolnośląskie Małe Granty.

27 marca 2023 roku rusza nabór wniosków w Programie Dolnośląskie Małe Granty!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego

 • Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
 • Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe?
 • A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?
 • Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000,00 zł!

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
· nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
· działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
· ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
· turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
· działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
· przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
· działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
· działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
· inne.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?
· Minimalna kwota grantu wynosi: 1 000,00 zł.
· Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5 000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 27 marca 2023 roku (od godziny 00:00) do 11 kwietnia 2023 roku (do godziny 23:59), wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków: www.generator.malegranty.pl

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 15.05.2023 r. do 15.09.2023 r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek na stronie: www.generator.malegranty.pl [od 27 marca 2023 roku (od godziny 00:00) do 11 kwietnia 2023 roku (do godziny 23:59)]

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl 

Rozwój infrastruktury sportowej w Ząbkowicach Śląskich dzięki współpracy Posła na Sejm Marcina Gwoździa i lokalnych władz

Wojska Obrony Terytorialne składają hołd „Żołnierzom Wyklętym”

1 marca obchodzimy święto żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla Terytorialsów to szczególna data – aż jedenaścioro Niezłomnych Bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy nigdy nie pogodzili się z ustanowionym w Polsce po II Wojnie Światowej porządkiem, to Patroni Brygad OT.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to dla Terytorialsów bardzo ważna data. Od początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej pewne było, że tradycje jej lokowane będą w Armii Krajowej. AK była formacją ochotniczą o charakterze terytorialnym, podobnie jak dzisiejsze wojska OT. Terytorialsi – jak niegdyś akowcy, a potem Żołnierze Wyklęci – mają bardzo silną motywację do służby i kierują się tymi samymi wartościami – miłością i gotowością do obrony Ojczyzny.

DRUGA KONSPIRACJA

Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych – wszyscy, dla których podstawowym impulsem działania była gotowość do walki o wolną Ojczyznę.

Jak podkreśla porucznik Piotr Łapiński, pracownik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, żołnierz 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

Żołnierze Armii Krajowej w warunkach nowej rzeczywistości ponownie stanęli do walki. Tym razem z okupacją sowiecką, dlatego, że byli wierni złożonej przysiędze. Wierni dewizie honor i Ojczyzna, honor – nie honorarium. Dlatego uważali, zresztą słusznie, że wkroczenie Armii Czerwonej będzie oznaczało tak naprawdę instalowanie systemu komunistycznego w Polsce. Mieli świadomość tego, co się dzieje wokół nich. Mieli świadomość czym są bolszewicy, czym są komuniści i mieli świadomość tego, że są tak naprawdę jedyną praktycznie siłą, która może się przeciwstawić komunistom.

DZIEDZICZONE TRADYCJE

O tym, że Żołnierze Wykleci są ważni dla Terytorialsów nie trzeba nikogo przekonywać. Jedenaścioro wspaniałych patriotów, Niezłomnych Bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy nigdy nie pogodzili się z ustanowionym w Polsce po II Wojnie Światowej porządkiem jest Patronami Brygad OT. Są to:

 • 1 Podlaska Brygada OT – gen. bryg. Władysław Liniarski ps. „Mścisław”
 • 2 Lubelska Brygada OT mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”
 • 3 Podlaska Brygada OT płk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”
 • 4 Warmińsko – Mazurska Brygada OT – ppłk Gracjan Klaudiusz ps. „Fróg” „Szczerbiec”
 • 5 Mazowiecka Brygada OT – ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”
 • 6 Mazowiecka Brygada OT – rtm. Witold Pilecki „Witold” ps. „Druh”
 • 7 Pomorska Brygada OT – kpt. mar. Adam Dedio ps. „Marynarz”
 • 8 Kujawsko – Pomorska Brygada OT gen. bryg. Elżbieta Zawacka ps. „Zo”
 • 9 Łódzka Brygada OT – gen. bryg. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”
 • 14 Zachodnio-Pomorskiej Brygady OT – ppłk Stanisław Sędziak ps. „Warta”
 • 16 Dolnośląskiej Brygady OT – ppłk Ludwik Marszałek ps. „Zbroja”

Decyzje o przejmowaniu tradycji Żołnierzy Wyklętych, tych najdzielniejszych z dzielnych i tych najodważniejszych z odważnych żołnierzy II Wojny Światowej, przez jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej były następstwem spójnej polityki historycznej. Służy ona budowaniu morale i patriotyzmu żołnierzy WOT poprzez wskazanie bohaterów, do których mogą się odwołać. Bohaterów, którzy służyli i walczyli w tych samych miejscach, w których oni dziś się szkolą.

– zaznacza Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz.

WSPÓŁCZESNE DZIAŁANIA

Opieka i troska o kombatantów, to szczególna rola, jaką przyjęli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi, jako młodsi towarzysze broni – stoją z nimi ramię w ramię – każdego dnia i na każde wezwanie. Troszczą się o dziedziczone tradycje. By kultywować pamięć o swoich wielkich poprzednikach, gdy jest to jeszcze możliwe organizują tzw. lekcje „żywej historii” – spotykają się z jeszcze żyjącymi bohaterami walk o wolną Polskę. Pamiętają o ważnych datach, o swoich patronach oraz o ich żyjących potomkach. Od przyjęcia tradycji Terytorialsi dbają o mogiły poległych, a w dni pamięci zapalają symboliczne znicze.

Obecność kombatantów i weteranów to już stały element uroczystości organizowanych przez WOT. Jednak to tylko część tego, w jaki sposób honorujemy ich życie i służbę dla Polski. Pamiętając o poległych i zmarłych, uczymy się od tych, którzy nadal są z nami. Od nich czerpiemy inspirację i uświadamiamy sobie, że skoro dali radę, w ciężkich czasach walki z okupantami, to również my powinniśmy być „Zawsze gOTowi, Zawsze Blisko”. Lekcje „żywej historii” oraz program Korzenie to  jedne z najlepszych przykładów naszych działań w tym obszarze.

– wskazuje gen. Klisz, dowódca Terytorialsów.

 

Dolnośląscy terytorialsi będą szkolić uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.

Żołnierze – instruktorzy z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przekażą swoją fachową, wojskową wiedzę kadetom klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. W zamian, w nieodległej przyszłości mogą liczyć na nowych ochotników, doskonale przygotowanych do wstąpienia w szereg WOT, do szkół i akademii wojskowych lub do służby wojskowej. W poniedziałek zostało podpisane porozumienie w tej sprawie.

Uroczysty apel z hymnem państwowym, przemówienia pełne deklaracji i doniosłych słów, a także pokaz umiejętności taktycznych kadetów z Kłodzka można było obserwować w poniedziałkowe przedpołudnie na placu apelowym technikum przy ul. Bohaterów Getta.  Szkoła średnia współpracuje ze służbami mundurowymi od 11 lat, z 16DBOT od ponad trzech, teraz ta współpraca wejdzie na nowy poziom.

 

Jak mówi pułkownik Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dzięki dotychczasowej współpracy z technikum z Kłodzka w szeregi dowodzonej przez niego jednostki wstąpiło liczne grono uczniów szkoły, kilkanaście miesięcy temu terytorialsami zostało jednorazowo ponad 50 uczniów i nauczycieli ZST. Poniedziałkowe porozumienie wprowadza współpracę na wyższy poziom.

– Nasza dolnośląska brygada, na podstawie porozumienia staje się jednostką patronacką dla szkolenia oddziału przygotowania wojskowego utworzonego na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w kłodzkim technikum – wyjaśnia dowódca dolnośląskich terytorialsów. –  W ramach wspólnie ustalonego kalendarza szkoleń oraz na podstawie specjalnego programu szkolenia będziemy przekazywać wiedzę uczniom klasy wojskowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, Rafał Olecha podkreślał, że umowa umożliwia pełnowymiarową współpracę w klasach mundurowych Oddziału Przygotowania Wojskowego.

– W ramach OPW możemy promować terytorialną służbę wojskową i w pełni korzystać z umiejętności i doświadczenia instruktorów szkolenia wojskowego 16. DBOT. Mawia się często: „Wilk syty i owca cała”. Tak jest również w tym przypadku, bo korzyści wynikają z tego dla obydwu stron – tłumaczył pan dyrektor.

 

Zadowolenia z takiej współpracy nie krył również płk dr Piotr Rupa, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu.

– Ten sztandarowy program Ministerstwa Obrony Narodowej ma wielki wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych oraz na edukację obronną wśród młodzieży – zaznaczał.

Specjalne słowa z okazji podpisania umowy o współpracy skierował do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku minister Michał Dworczyk. W przesłanym do nich liście napisał m.in.:

„Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych naszego kraju jest nie do przecenienia. Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowani wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć, jest  wzmocnienie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, zwiększenie liczby żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także doskonalenie edukacji obronnej w społeczeństwie”

 

Praktyczne szkolenie uczniów Oddziału Przysposobienia Wojskowego kłodzkiego technikum przez żołnierzy instruktorów 16 DBOT wkrótce się rozpocznie i będzie prowadzone zarówno na terenie szkoły jak i w ośrodkach szkolenia wojskowego. Część praktyczna zostanie przeprowadzona na wojskowych poligonach.

Edukacja poza ławką szkolną – Gospodarstwo Agroturystyczne Marianówek.

Gospodarstwo agroturystyczne Marianówek

 

Zagroda Edukacyjna Marianówek proponuje ciekawą formę spędzenia czasu oraz sposób edukacji grupom zorganizowanym, dzieciom szkolnym i przedszkolnym w zakresie ekologii i funkcjonowania gospodarstw rolnych.

Największą zaletą gospodarstwa dla dzieci jest możliwość przebywania ze zwierzętami, często uczestnicy warsztatów  mają pierwszą okazję do poznania koni, kucyków, bydła, owiec, trzody chlewnej, kóz, królików, ptactwa domowego.

Zajęcia odbywają się w swobodnej naturalnej przestrzeni, od pola poprzez podwórko do budynków gospodarskich. W zagrodzie dzieci mogą przyjrzeć się z bliska pracy rolnika i poprzez zabawę brać udział w pracach gospodarskich. Mali goście zdobywają wiedzę na temat pochodzenia podstawowych produktów jak jaja, mleko masło, chleb itp.

Poza czystą teorią, u nas uczestnicy mogą spróbować swoich sił w warsztatach;

 1. Dary jesieni,
 2. Od ziarenka do bochenka,
 3. Wieś dawniej i dziś,
 4. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia,
 5. Dzień babci i dziadka,
 6. Tradycje Wielkanocne,
 7. Dzień Mamy,
 8. Ekologiczny dzień dziecka,
 9. Żyj smacznie i zdrowo.

Dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość dojenia krowy, mielenie na żarnach zboża na mąkę, pranie na tarze, ubijanie masła w maselnicy, wypiek chleba i ciasteczek.

Na terenie gospodarstwa znajduje się ścieżka edukacyjna starych maszyn i urządzeń rolniczych, dzięki którym można poznać XIX-wieczne zwyczaje i tradycje związane z codziennym życiem na wsi.

Poziom i czas trwania warsztatów są dostosowane do wieku uczestników. W gospodarstwie jest nie tylko świeże powietrze ale także spokój i dostęp do wielu aktywności dla dzieci. W zanadrzu mamy ciekawe konkursy i zabawy, najmłodsi z pewnością docenią plac zabaw i ścieżkę zmysłów.

Zajęcia prowadzone są w przestronnej i ogrzewanej sali.

Zapraszamy nauczycieli i opiekunów wraz ze swoimi podopiecznymi do naszej Zagrody Edukacyjnej Marianówek. Pobyt u nas sprawi uczniom wiele radości i pozostanie miłym wspomnieniem.

Zapraszamy.

Zagroda Edukacyjna Marianówek, Sylwia Ostrowska
Dobrocin, ul. Marianówek 1
58-200 Dzierżoniów
Tel: 509-289-616
www.agroturystyka-marianowek.pl

Ferie zimowe można spędzić bardzo aktywnie – szkolenie wojskowe Dolnośląskiej Brygady WOT.

Szkolenie wojskowe dolnośląskich Terytorialsów w czasie ferii zimowych

Uczniowie, którzy skończyli 18 lat, studenci, nauczyciele i rodzice dzieci wyjeżdżających na zimowy wypoczynek – to grupy, do których kierowane jest specjalne szkolenie podstawowe organizowane przez 16 Dolnośląską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Planowane jest w dniach 11-26 lutego. Ci, którzy chcą zostać terytorialsem mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie się i dopełnienie formalności.

Wojskowe szkolenie podstawowe to znakomity sposób na spędzenie ferii zimowych – przekonuje płk Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Taką specjalną, zimową „szesnastkę” przygotowujemy kolejny rok z rzędu z myślą o tych, którzy chcieli wstąpić w nasze szeregi, ale nie mają na to czasu, bo się uczą, studiują, czy pracują, a w czasie ferii mają czas wolny, jak na przykład nauczyciele – podkreśla.

Tytuł „Ferie z WOT” może sugerować, że to oferta skierowana do dzieci. Jak wyjaśnia dowódca 16 DBOT, tak jest rzeczywiście, ale pod jednym warunkiem: takie dziecko musi mieć 18 lat.

W końcu każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców, więc w tytule nie ma błędu – żartuje pan pułkownik. – Poza tym to ma ścisły związek z dziećmi młodszymi – kiedy one pojadą na zimowy wypoczynek, ci z rodziców, którzy myśleli o wstąpieniu w szeregi naszej Brygady, będą mogli spokojnie przejść całe 16-dniowe szkolenie podstawowe.

Ferie z WOT odbywają się w całej Polsce, zgodnie z harmonogramem zimowej przerwy międzysemestralnej. Na Dolnym Śląsku w bieżącym roku zaplanowane są w dniach 11-26 lutego. Kto więc myśli o wstąpieniu w szeregi Terytorialsów, a nie zdążył dopełnić niezbędnych formalności, ma jeszcze na to czas. By to zrobić, trzeba się jak najszybciej udać do Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwego dla miejsca zamieszka. Te działają we Wrocławiu, Kłodzku, Bolesławcu i Głogowie.

Jest to oferta skierowana dla wszystkich tych, którzy poważnie myślą o bezpieczeństwie swoim, swoich bliskich i naszego kraju – podkreśla pułkownik Barański. I dodaje, że szkolenie w czasie ferii nie różni się niczym od tych, które odbywają się w innych terminach.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas ferii zimowych wśród swoich przyjaciół! 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej daje Ci szansę spróbować swoich sił w typowo wojskowych konkurencjach. Już w lutym 2023 roku będziesz miał możliwość spełnić swoje marzenie.

Ćwiczenia rotacyjne 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w okolicach Strzegomia.

Terytorialsi realizowali ćwiczenie metodą dwustronną, jedni jako wojska własne drudzy wcielali się w rolę przeciwnika. W rejonie ćwiczenia pojawił się także śmigłowiec, który ewakuował „rannych” drogą powietrzną w bezpieczne miejsce. Wszystko to działo się w weekend, w czasie ćwiczeń rotacyjnych żołnierzy  

Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę” – przekonuje stare, łacińskie przysłowie. Do serca biorą je sobie dolnośląscy terytorialsi, którzy szkolą się nie tylko w niesieniu pomocy cywilom w razie klęsk żywiołowych, ale też podnoszą poziom wyszkolenia wojskowego. Ostatni weekend (8-9 października) był wyjątkowo pracowity i wymagający dla ponad 100 z nich, a konkretnie dla tych z pododdziałów dowodzenia i zabezpieczenia dolnośląskiej brygady.

W sobotę rano żołnierze dotarli na Wzgórza Jaroszowskie koło Strzegomia. Stamtąd w pełnym rynsztunku i w szyku bojowym wyruszyli do wsi Jaroszów, gdzie przystąpili do realizacji pierwszego zadania taktycznego.

Pododdziały zajęły rejon, który musiał spełnić warunki umożliwiające lądowanie śmigłowca. Żołnierze musieli przygotować tzw. „Helipad”, czyli lądowisko dla śmigłowców, a następnie przyjąć śmigłowiec wezwany do ewakuacji rannych żołnierzy, – relacjonuje porucznik Marcin Pochodaj, dowódca kompanii dowodzenia, dowódca ćwiczenia.

Zadanie było realizowane w koordynacji z instruktorami Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji, którzy ćwiczyli wspólnie z żołnierzami procedury dotyczące przyjęcia maszyny i posadzenia jej na lądowisku. Szkolenie w wymiarze militarnym miało na celu doskonalenie procedur wykorzystana śmigłowca do ewakuacji medycznej rannych żołnierzy z pola walki.

Po zakończeniu tej części ćwiczenia, żołnierze płynnie przeszli do kolejnego zadania. Polegało ono na przygotowaniu i zabezpieczeniu magazynów składowania środków bojowych. Te zostały utworzone w namiotach wojskowych ustawionych na terenie Jaroszowa.

Nasi żołnierze przez cała dobę patrolowali teren wokół chronionego obiektu, między innymi w ramach utworzonych posterunków obserwacyjnych – mówi por. Pochodaj.

Ważnym elementem ćwiczenia był moment, w którym patrole rozpoznawcze ćwiczących pododdziałów wykryły grupy dywersyjne przeciwnika. Zadaniem przeciwnika, w rolę którego wcielili się żołnierze z kolejnego plutonu, było przejęcie amunicji znajdującą się w składzie chronionym przez terytorialsów. W efekcie prowadzonych działań zaplanowana przez przeciwnika dywersja nie doszła do skutku. Przeciwnik został powstrzymany.

Oceniając wyniki realizacji weekendowej rotacji, cele ćwiczenia zostały zrealizowane w 100 procentach. Po dobie spędzonej w ich Stałym Rejonie Odpowiedzialności, żołnierze zakończyli ćwiczenia i wrócili do koszar z tarczą.

Przystanek Niepodległość – to już siódme patriotyczne spotkanie na Ziemi Kłodzkiej.

To już siódmy raz, kiedy na Ziemi Kłodzkiej spotykają się Polacy z różnych stron naszego kraju, ludzie którym leży na sercu dobro Ojczyzny. Spotykaliśmy się od roku 2015: dwukrotnie w Lewinie Kłodzkim, dwukrotnie w Dusznikach Zdroju i podobnie dwukrotnie w Polanicy Zdroju. W roku bieżącym, w dniu 23 września, goście znów wysiądą na Przystanku Niepodległość w Polanicy Zdroju, a główną bazą będzie gościnny Hotel „Nowy Zdrój”. Wydarzenia będą miały też miejsce w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, w Parku Zdrojowym, w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Tegoroczną edycję, podobnie jak i wcześniejsze, objął honorowym patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a patronatem duchowym – JE ks. Biskup Marek Mendyk, ordynariusz świdnicki.

Przez 3 dni uczestnicy Przystanku Niepodległość będą w debatach rozmawiać o Polsce, o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O szansach, zagrożeniach, ważnych wydarzeniach w kraju i na świecie. Myśl przewodnia tegorocznej edycji brzmi: „Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu Polskiego”.

Tematy poruszane w trakcie spotkań dotyczyć będą kwestii niepodległości, Żołnierzy Wyklętych, tragedii smoleńskiej, kondycji i roli młodego pokolenia.

W dyskusjach wezmą udział wybitni publicyści, historycy oraz politycy.
Ponownie Przystanek Niepodległość będzie organizatorem plenerowego wydania popularnego Salonu Dziennikarskiego, który standardowo prowadzony jest w studio TVP Info.
Wydarzeniu będą towarzyszyć wystawy, koncerty, oraz statyczny pokaz broni 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.

Rusza nabór wniosków do Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy – edycja 2022.

Konkurs skierowany jest do młodzieżowych organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o granty na realizację ciekawych projektów społecznych i na swój rozwój, a pośrednio także do grup nieformalnych, młodzieżowych rad przy JST i samorządów uczniowskich, które na późniejszym etapie będą mogły pozyskać środki finansowe poprzez mechanizm regrantingu.  Organizacje młodzieżowe mogą starać się o przyznanie im dotacji do 250 tys. zł, a podmioty chętne do pełnienia funkcji regrantera – aż do 2,5 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem generatora System Obsługi Dotacji NIW-CRSO na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl/. Zainteresowane środowiska mogą składać wnioski do 12 września 2022 roku do godz. 16:00.

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy został zaplanowany w perspektywie lat 2022-2033. Środki finansowe  przeznaczone na Program to 10 mln zł w roku 2022  a następnie co roku 20 mln zł. Koncepcja Programu jest spójna z podjętymi dotychczas działaniami Rządu takimi jak: utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, realizacja prac nad Strategią RP na Rzecz Młodego Pokolenia oraz szereg spotkań z młodzieżą na terenie całej Polski.

 

Cel Programu zostanie osiągnięty poprzez wsparcie działań i rozwoju instytucjonalnego inicjatyw młodzieżowych i młodzieżowych organizacji pozarządowych, które nie mają bądź formalnych możliwości, bądź doświadczenia lub umiejętności w ubieganiu się o środki publiczne. Działania, które będą realizowane w ramach Programu, to inicjatywy młodzieżowe mające szczególnie istotne znaczenie dla udziału młodzieży w życiu publicznym, takie jak rady młodzieżowe jednostek samorządu terytorialnego, samorządy uczniowskie i studenckie, organizacje młodzieżowe oraz organizacje wspierające młodzież w procesie przygotowania do udziału w życiu publicznym.

 

Cele szczegółowe Programu to:

 • zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne;
 • wzrost znaczenia inicjatyw młodzieżowych w życiu publicznym;
 • wzmocnienie instytucjonalne inicjatyw młodzieżowych.