sobota, 20 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaSamorządZąbkowice Śląskie: LXXX Sesja Rady Miejskiej - kluczowe decyzje i dyskusje

Ząbkowice Śląskie: LXXX Sesja Rady Miejskiej – kluczowe decyzje i dyskusje

- Advertisement -
- Advertisement -

Dnia 16 marca 2023 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Ząbkowic Śląskich, odbyła się LXXX sesja Rady Miejskiej. Wszyscy 21 radnych uczestniczyli w obradach, które poruszały kluczowe kwestie dotyczące miasta i gminy.

Podczas sesji omówiono następujące punkty porządku obrad:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości.

 • I. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego:
  Projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego został przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich 16 marca 2023 r. Zgodnie z projektem, z budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2023 przekazana zostanie dotacja celowa w wysokości 80 000 zł na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

  Szczegółowe zasady przekazywania środków i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie między Powiatem Ząbkowickim a Gminą Ząbkowice Śląskie. Wykonanie uchwały powierzone zostanie Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich, a uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Podjęcie tej uchwały ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie poprzez wsparcie finansowe zakupu odzieży ochronnej dla pracowników placówki medycznej.

 • II Projekt uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rokZmiany obejmują modyfikacje planu dochodów oraz wydatków

  W wyniku wprowadzonych zmian, dochody ogółem wynoszą 129 377 479,62 zł, w tym dochody majątkowe 31 978 776,00 zł, a dochody bieżące 97 398 703,62 zł. Wydatki ogółem wynoszą 130 743 598,88 zł, w tym wydatki majątkowe 38 194 236,54 zł, a wydatki bieżące 92 549 362,34 zł.

  Wprowadzono również zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego oraz w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie.

  Ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na 5 000 000 zł (krótkoterminowe) oraz 5 009 070,28 zł (długoterminowe).

 • III projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

  Program opiera się na współpracy z lokalnym schroniskiem dla zwierząt, lekarzami weterynarii oraz organizacjami pozarządowymi.

  Cel projektu: Głównymi celami programu są:

  1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
  2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
  3. Zmniejszenie populacji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

  W związku z uchwałą dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku, zabezpieczono środki finansowe w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 72 650,00 zł. Koszty zostaną podzielone w następujący sposób:

  1. Na odławianie i zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom, w tym opiekę weterynaryjną, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, chipowanie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 40 550 zł.
  2. Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz usypianie ślepych miotów – 15 600,00 zł.
  3. Na zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 5 000,00 zł.
  4. Koszt zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł.
  5. Koszty związane z odrobaczeniem kotów wolno żyjących – 500,00 zł.
  6. Koszty planowanych sterylizacji lub kastracji przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają – 10 000,00 zł.

 

 • IV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru FunkcjonalnegoGmina Ząbkowice Śląskie podjęła uchwałę o przystąpieniu do porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Współpraca obejmuje 28 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego.

  Celem projektu jest współpraca terytorialna, która umożliwi realizację wspólnych przedsięwzięć, pozyskiwanie środków finansowych z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz rozwój i koordynacja inwestycji na terenie Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

  Koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem ZIT POF zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wysokość środków przypadających na każdą jednostkę samorządu terytorialnego zostanie określona po podpisaniu porozumienia gminno-powiatowego.

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze