środa, 24 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaGospodarkaOptymistycznie patrzymy w 2021 rok - rozmowa z dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału ARiMR...

Optymistycznie patrzymy w 2021 rok – rozmowa z dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału ARiMR Magdaleną Salińską

- Advertisement -
- Advertisement -

Czy epidemia covid19 wpłynęła negatywnie na dostęp rolników do Państwa instytucji i jak oceniacie  Państwo miniony rok 2020?

Czas pandemii koronawirusa to niewątpliwie trudny i niekorzystny okres, jednakże nowa sytuacja stworzyła dla wielu instytucji możliwość sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych. Zmiany wynikające z konieczności ograniczenia kontaktu nie tylko z beneficjentami ale także między pracownikami wewnątrz organizacji pokazały, że ARiMR jest nowoczesną instytucją, która posiada dużą sprawność w zakresie elastycznego dostosowywania działań w stosunku do zmieniających się warunków.
Do dzisiejszej sprawności przyczyniła się wprowadzana systematycznie w ARiMR cyfryzacja. Dziś już nie tylko młodzi rolnicy świetnie radzą sobie z obsługą udostępnionych przez ARiMR narzędzi elektronicznych. Wprowadzony z sukcesem w 2018 roku e-WniosekPlus, portal IRZplus oraz planowany dalszy rozwój cyfryzacji spotykają się z pozytywnym odbiorem wszystkich beneficjentów. Nie znaczy to jednak, że mamy kontakt tylko przez Internet. Z dniem 18 maja 2020 r. ARiMR jako jedna z pierwszych instytucji ogólnokrajowych przywróciła częściową, a z dniem 25 maja całkowitą funkcjonalność w bezpośredniej obsłudze klientów zapewniając wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa, przy czym pozostałe formy kontaktu (wrzutnie dokumentów, skrzynki e-puap, droga e-mail) pozostały nadal aktywne. 

Naszym atutem w walce z epidemią okazała się możliwość efektywnego świadczenia pracy zdalnej. Dzięki temu, że większość niezbędnych do obsługi beneficjentów danych posiadamy w postaci elektronicznej możemy skutecznie pracować zdalnie a wypracowany system zespołów zapasowych, oraz plan ograniczania kontaktów między pracownikami pozwolił nam na zachowanie ciągłości pracy każdego Biura Powiatowego oraz poszczególnych wydziałów w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu. Paradoksalnie mimo licznych nieobecności pracowników spowodowanych chorobą lub kwarantanną nasze wyniki są w niektórych obszarach tak samo dobre a nawet lepsze niż w ubiegłym roku. 

Epidemia spowodowała, że dużo częściej korzystamy z niedocenianych wcześniej komunikatorów umożliwiających wieloosobowe wideokonferencje, szkolenia, seminaria, spotkania robocze. Możliwość ich nagrywania, odtwarzania i dostępność w każdej chwili na trwale poprawi w moim przekonaniu wydajność i efektywność pracy w ARiMR.

Czy wypłata płatności bezpośrednich za rok 2020 realizowana jest terminowo – czy też w związku z epidemią rolnicy będą dostawać dopłaty w ostatnich możliwych terminach?

 

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługuje blisko 53 tys. producentów rolnych. W ubiegłym roku, w ramach płatności bezpośrednich wypłaciliśmy prawie 950 mln złotych. W roku 2020-tym po raz pierwszy, na tak dużą skalę wypłaciliśmy zaliczki do płatności bezpośrednich i płatności PROW, które opiewały na łączną kwotę 548 223 214 zł.  Na zrealizowanie płatności końcowych mamy jeszcze 6 -mcy. Możemy mówić o sukcesie ponieważ od 1 grudnia (pierwszy możliwy termin wydawania decyzji) do dziś wydaliśmy już decyzje końcowe dla 66,4% producentów rolnych.  

Podobnie ma się sytuacja z  płatnością dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Oprócz zaliczek w kwocie 49 774 177 zł na dzień dzisiejszy już 57,7 % rolników otrzymało płatność końcową. 

Natomiast z Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego zaliczki wypłacono na kwotę 41 861 097, a decyzje końcowe otrzymało już 55,63% rolników. Płatność zaliczek z Rolnictwa Ekologicznego opiewała na kwotę 10 580 797 zł, a decyzje końcowe otrzymało 45,02 % rolników .

W naszym przekonaniu nie ma zagrożenia nieterminowych wypłat. Mimo epidemii nie odnotowaliśmy spadku wydajności. Zrealizowaliśmy ponadto dodatkowe zadania kierowane do rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 t.j. pomoc dla rolników prowadzących chów bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej, drobiu hodowlanego oraz uprawę roślin ozdobnych, z której skorzystało 2750 rolników na kwotę 16 384 193 zł. Zrealizowaliśmy także dopłaty do niesprzedanych chryzantem dla 314 producentów na kwotę  4 317 481 zł. 

Biura Powiatowe obsłużyły także jak co roku dopłaty do materiału siewnego dla 5786 rolników na kwotę ok. 9 mln zł.

 

Co udało się w ubiegłym roku zrobić się w obszarze rozwoju rolnictwa Dolnego Śląska z Państwa udziałem?

Największym zainteresowaniem podobnie jak w latach ubiegłych cieszył się program realizowany z Poddziałania 4.1.3 (PROW) – Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D, gdzie złożono blisko 700 wniosków o dofinansowanie. Niesprzyjający inwestowaniu czas epidemii odbił się na zainteresowaniu programem. Liczba złożonych wniosków była mniejsza niż w latach ubiegłych o około 30%. Złożono także kilkadziesiąt wniosków z Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie, kilkadziesiąt z Poddziałania 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, podobnie z Poddziałania 5.1 – Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej oraz z Poddziałania 5.2 – Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także działania premiowe na które złożono kilkaset wniosków. Blisko 200 z Poddziałania 6.1 – Premie dla młodych rolników, podobnie z Poddziałania 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz blisko 200 z Poddziałania 6.3 – Restrukturyzacja małych gospodarstw

Jakie inwestycje będziecie Państwo dofinansowywać Rolnikom w roku 2021 -szym?

Harmonogram planowanych naborów wniosków na rok 2021 zawiera wiele pozycji w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a co najważniejsze, ze względu na wejście nowego okresu programowania 2021-2027 oraz toczące się prace nad zmianą obecnego Planu, może on zostać uzupełniony o nowe nabory.

 W pierwszym półroczu 2021 -go roku zaplanowano nabór wniosków z następujących działań: Premie dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie, Tworzenie grup producentów i organizacji producentów, Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych czy Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

W drugim półroczu możemy się spodziewać powtórzenia niektórych naborów z początku roku, a także dodatkowo ogłoszenia nowych naborów.

Tymczasem obecnie wnioski można składać na następujące operacje: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” oraz na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Nabory te kończą się w ostatnim tygodniu lutego 2021 r.

Jak rozwija się prowadzony przez ARiMR Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich i na jaką pomoc KGW mogą liczyć z Państwa Strony?

O tym jak ważną i potrzebną sprawą było umożliwienie KGW posiadania osobowości prawnej świadczy nieustanny wzrost liczby Kół oraz ich coraz wyraźniej zaznaczony wkład w szeroko rozumiany rozwój terenów wiejskich. W kraju zarejestrowało się już blisko 10 tys. KGW Dziś KGW nie tylko kultywują lokalne tradycje i kulturę lecz wchodzą ze swoją działalnością w coraz to nowe obszary jakimi jest, budowanie lokalnej tożsamości, tworzenie współpracy, propagowanie przedsiębiorczości, wspieranie prozdrowotnego żywienia i stylu życia. Odnotowuje się także znaczne „odmłodzenie” KGW. Dziś często są to młode kobiety, które działają razem ze swoimi mamami i babciami pogłębiając integrację międzypokoleniową.
W roku 2020 już po raz trzeci Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR mogły ubiegać się o dofinansowanie przeznaczone na realizację ich celów statutowych. O pomoc ubiegały się zarówno nowopowstałe KGW oraz już istniejące, które skorzystały w ubiegłych latach z pomocy.  Pomoc udzielana w kwocie od 3 do 5 tys. w zależności od wielkości koła przyznawana była wg kolejności wniosków, jednak dla żadnego z KGW nie środków. Przyznaną pomoc należało wykorzystać do 31 grudnia 2020 r. na cele wymienione w art. 2 ustawy  o kołach gospodyń wiejskich. Obecnie Koła rozliczają wykorzystanie pomocy poprzez złożenie odpowiedniego sprawozdania. Termin na rozliczenie pomocy upływa 31 stycznia 2021 r. Na Dolnym Śląsku zarejestrowane są 344 Koła Gospodyń Wiejskich.

Czy na zakończenie ARiMR chce coś przekazać naszym czytelnikom?

Chcielibyśmy Państwa Czytelnikom i całej Redakcji złożyć w Nowym Roku 2021 serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i rodzinnego szczęścia. 

Dziękujemy także za wyrażenie chęci informowania na łamach Państwa pisma o działaniach realizowanych przez ARiMR, kierowanych do Naszych Beneficjentów. I jak zawsze zapraszamy naszych beneficjentów do kontaktowanie się z nami poprzez łącza elektroniczne i telefoniczne w celu uzyskania kompleksowych informacji o pomocy jakiej Agencja udziela producentom rolnym.

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze