Wpisy

Posadź las! Dotacje dla rolników na zalesianie.

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

 • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;

 • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawił nową ustawę dotyczącą ekologicznego rolnictwa, wg której baza producentów zostanie objęta certyfikacją oraz placówki oświatowe otrzymają dopłaty od Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa na zakup żywności dla uczących się dzieci. Świadczenia mają także otrzymać rolnicy używający ekologicznego materiału siewnego.

Ustawa została sporządzona z powodu regulacji, które zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej w 2018 roku. Dotyczyły one znakowania i produkcji wyrobów ekologicznych. Resort Rolnictwa wdraża również w życie politykę “Zielonego Ładu”.

Jak zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt ma zostać przyjęty przez rząd w ciągu najbliższych miesięcy.

Zadłużeni rolnicy mogą ubiegać się o pożyczkę restrukturyzacyjną do wysokości 5 mln zł.

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy utracili zdolność regulowania swoich zobowiązań mogą ubiegać się o pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

O pożyczkę może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

 • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333),
 • jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,
 • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
 • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.),
 • znajduje się w trudnej sytuacji.

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie długów o charakterze pieniężnym powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, za którą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb, przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, które powstały przed dniem złożenia w banku wniosku o udzielenie kredytu,

Przez utratę zdolności regulowania zobowiązań rozumie się sytuację, w której osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo nie jest w stanie spłacać zadłużenia od co najmniej 3 m-cy. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych – jeśli ich majątek przekracza zobowiązania i ten stan utrzymuje się od co najmniej 24 m-cy.

Pożyczkę można przeznaczyć na spłatę kapitału, odsetek, koszty obsługi długu.

Warunkiem uzyskania powyższych form pomocy jest m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Plan restrukturyzacji ma być zrealizowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne objęte pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoterminową  rentowność.

Od kredytobiorcy wymaga się wniesienia wkładu własnego wyliczonego na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji zgodnie z planem restrukturyzacji w wysokości, co najmniej:

 • 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy,

 • 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Wkład własny można zapewnić m.in.:

 • ze środków własnych podmiotu ubiegającego się o kredyt,

 • w drodze pozyskania nowego kapitału zewnętrznego na warunkach rynkowych, tj. np. środków kredytu komercyjnego lub środków pochodzących ze sprzedaży majątku,

 • w drodze pozyskania nowego kapitału od obecnych udziałowców.

Posiadanie i wniesienie wkładu własnego w koszty restrukturyzacji należy udokumentować,
w zależności od wdrożonych środków restrukturyzacyjnych, w sposób wiarygodny dla banku.

Spłatę pożyczki można realizować w maksymalnie 15- letnim okresie. Obowiązuje roczny okres karencji spłaty, liczony od dnia podpisania umowy o udzieleniu pożyczki do dnia spłaty pierwszej raty.

Beneficjent płaci odsetki od kredytu w wysokości 2% pozostałe odsetki stanowią dopłatę z ARiMR.

W przypadku braku realizacji planu restrukturyzacyjnego lub wykorzystaniu kredytu niezgodnie z umową pomoc podlega zwrotowi.

Więcej informacji pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pozyczka-na-sfinansowanie-splaty-zadluzenia-powstalego-w-zwiazku-z-prowadzeniem-dzialalnosci-rolniczej.html

Optymistycznie patrzymy w 2021 rok – rozmowa z dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału ARiMR Magdaleną Salińską

Czy epidemia covid19 wpłynęła negatywnie na dostęp rolników do Państwa instytucji i jak oceniacie  Państwo miniony rok 2020?

Czas pandemii koronawirusa to niewątpliwie trudny i niekorzystny okres, jednakże nowa sytuacja stworzyła dla wielu instytucji możliwość sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych. Zmiany wynikające z konieczności ograniczenia kontaktu nie tylko z beneficjentami ale także między pracownikami wewnątrz organizacji pokazały, że ARiMR jest nowoczesną instytucją, która posiada dużą sprawność w zakresie elastycznego dostosowywania działań w stosunku do zmieniających się warunków.
Do dzisiejszej sprawności przyczyniła się wprowadzana systematycznie w ARiMR cyfryzacja. Dziś już nie tylko młodzi rolnicy świetnie radzą sobie z obsługą udostępnionych przez ARiMR narzędzi elektronicznych. Wprowadzony z sukcesem w 2018 roku e-WniosekPlus, portal IRZplus oraz planowany dalszy rozwój cyfryzacji spotykają się z pozytywnym odbiorem wszystkich beneficjentów. Nie znaczy to jednak, że mamy kontakt tylko przez Internet. Z dniem 18 maja 2020 r. ARiMR jako jedna z pierwszych instytucji ogólnokrajowych przywróciła częściową, a z dniem 25 maja całkowitą funkcjonalność w bezpośredniej obsłudze klientów zapewniając wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa, przy czym pozostałe formy kontaktu (wrzutnie dokumentów, skrzynki e-puap, droga e-mail) pozostały nadal aktywne. 

Naszym atutem w walce z epidemią okazała się możliwość efektywnego świadczenia pracy zdalnej. Dzięki temu, że większość niezbędnych do obsługi beneficjentów danych posiadamy w postaci elektronicznej możemy skutecznie pracować zdalnie a wypracowany system zespołów zapasowych, oraz plan ograniczania kontaktów między pracownikami pozwolił nam na zachowanie ciągłości pracy każdego Biura Powiatowego oraz poszczególnych wydziałów w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu. Paradoksalnie mimo licznych nieobecności pracowników spowodowanych chorobą lub kwarantanną nasze wyniki są w niektórych obszarach tak samo dobre a nawet lepsze niż w ubiegłym roku. 

Epidemia spowodowała, że dużo częściej korzystamy z niedocenianych wcześniej komunikatorów umożliwiających wieloosobowe wideokonferencje, szkolenia, seminaria, spotkania robocze. Możliwość ich nagrywania, odtwarzania i dostępność w każdej chwili na trwale poprawi w moim przekonaniu wydajność i efektywność pracy w ARiMR.

Czy wypłata płatności bezpośrednich za rok 2020 realizowana jest terminowo – czy też w związku z epidemią rolnicy będą dostawać dopłaty w ostatnich możliwych terminach?

 

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługuje blisko 53 tys. producentów rolnych. W ubiegłym roku, w ramach płatności bezpośrednich wypłaciliśmy prawie 950 mln złotych. W roku 2020-tym po raz pierwszy, na tak dużą skalę wypłaciliśmy zaliczki do płatności bezpośrednich i płatności PROW, które opiewały na łączną kwotę 548 223 214 zł.  Na zrealizowanie płatności końcowych mamy jeszcze 6 -mcy. Możemy mówić o sukcesie ponieważ od 1 grudnia (pierwszy możliwy termin wydawania decyzji) do dziś wydaliśmy już decyzje końcowe dla 66,4% producentów rolnych.  

Podobnie ma się sytuacja z  płatnością dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Oprócz zaliczek w kwocie 49 774 177 zł na dzień dzisiejszy już 57,7 % rolników otrzymało płatność końcową. 

Natomiast z Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego zaliczki wypłacono na kwotę 41 861 097, a decyzje końcowe otrzymało już 55,63% rolników. Płatność zaliczek z Rolnictwa Ekologicznego opiewała na kwotę 10 580 797 zł, a decyzje końcowe otrzymało 45,02 % rolników .

W naszym przekonaniu nie ma zagrożenia nieterminowych wypłat. Mimo epidemii nie odnotowaliśmy spadku wydajności. Zrealizowaliśmy ponadto dodatkowe zadania kierowane do rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 t.j. pomoc dla rolników prowadzących chów bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej, drobiu hodowlanego oraz uprawę roślin ozdobnych, z której skorzystało 2750 rolników na kwotę 16 384 193 zł. Zrealizowaliśmy także dopłaty do niesprzedanych chryzantem dla 314 producentów na kwotę  4 317 481 zł. 

Biura Powiatowe obsłużyły także jak co roku dopłaty do materiału siewnego dla 5786 rolników na kwotę ok. 9 mln zł.

 

Co udało się w ubiegłym roku zrobić się w obszarze rozwoju rolnictwa Dolnego Śląska z Państwa udziałem?

Największym zainteresowaniem podobnie jak w latach ubiegłych cieszył się program realizowany z Poddziałania 4.1.3 (PROW) – Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D, gdzie złożono blisko 700 wniosków o dofinansowanie. Niesprzyjający inwestowaniu czas epidemii odbił się na zainteresowaniu programem. Liczba złożonych wniosków była mniejsza niż w latach ubiegłych o około 30%. Złożono także kilkadziesiąt wniosków z Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie, kilkadziesiąt z Poddziałania 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, podobnie z Poddziałania 5.1 – Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej oraz z Poddziałania 5.2 – Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także działania premiowe na które złożono kilkaset wniosków. Blisko 200 z Poddziałania 6.1 – Premie dla młodych rolników, podobnie z Poddziałania 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz blisko 200 z Poddziałania 6.3 – Restrukturyzacja małych gospodarstw

Jakie inwestycje będziecie Państwo dofinansowywać Rolnikom w roku 2021 -szym?

Harmonogram planowanych naborów wniosków na rok 2021 zawiera wiele pozycji w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a co najważniejsze, ze względu na wejście nowego okresu programowania 2021-2027 oraz toczące się prace nad zmianą obecnego Planu, może on zostać uzupełniony o nowe nabory.

 W pierwszym półroczu 2021 -go roku zaplanowano nabór wniosków z następujących działań: Premie dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie, Tworzenie grup producentów i organizacji producentów, Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych czy Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

W drugim półroczu możemy się spodziewać powtórzenia niektórych naborów z początku roku, a także dodatkowo ogłoszenia nowych naborów.

Tymczasem obecnie wnioski można składać na następujące operacje: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” oraz na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Nabory te kończą się w ostatnim tygodniu lutego 2021 r.

Jak rozwija się prowadzony przez ARiMR Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich i na jaką pomoc KGW mogą liczyć z Państwa Strony?

O tym jak ważną i potrzebną sprawą było umożliwienie KGW posiadania osobowości prawnej świadczy nieustanny wzrost liczby Kół oraz ich coraz wyraźniej zaznaczony wkład w szeroko rozumiany rozwój terenów wiejskich. W kraju zarejestrowało się już blisko 10 tys. KGW Dziś KGW nie tylko kultywują lokalne tradycje i kulturę lecz wchodzą ze swoją działalnością w coraz to nowe obszary jakimi jest, budowanie lokalnej tożsamości, tworzenie współpracy, propagowanie przedsiębiorczości, wspieranie prozdrowotnego żywienia i stylu życia. Odnotowuje się także znaczne „odmłodzenie” KGW. Dziś często są to młode kobiety, które działają razem ze swoimi mamami i babciami pogłębiając integrację międzypokoleniową.
W roku 2020 już po raz trzeci Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR mogły ubiegać się o dofinansowanie przeznaczone na realizację ich celów statutowych. O pomoc ubiegały się zarówno nowopowstałe KGW oraz już istniejące, które skorzystały w ubiegłych latach z pomocy.  Pomoc udzielana w kwocie od 3 do 5 tys. w zależności od wielkości koła przyznawana była wg kolejności wniosków, jednak dla żadnego z KGW nie środków. Przyznaną pomoc należało wykorzystać do 31 grudnia 2020 r. na cele wymienione w art. 2 ustawy  o kołach gospodyń wiejskich. Obecnie Koła rozliczają wykorzystanie pomocy poprzez złożenie odpowiedniego sprawozdania. Termin na rozliczenie pomocy upływa 31 stycznia 2021 r. Na Dolnym Śląsku zarejestrowane są 344 Koła Gospodyń Wiejskich.

Czy na zakończenie ARiMR chce coś przekazać naszym czytelnikom?

Chcielibyśmy Państwa Czytelnikom i całej Redakcji złożyć w Nowym Roku 2021 serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i rodzinnego szczęścia. 

Dziękujemy także za wyrażenie chęci informowania na łamach Państwa pisma o działaniach realizowanych przez ARiMR, kierowanych do Naszych Beneficjentów. I jak zawsze zapraszamy naszych beneficjentów do kontaktowanie się z nami poprzez łącza elektroniczne i telefoniczne w celu uzyskania kompleksowych informacji o pomocy jakiej Agencja udziela producentom rolnym.