Ogłoszenia

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – nabór wniosków od 23 lipca

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze – wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;

  2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na portalu ARiMR. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami.

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w Biurze Powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:  

  • kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;

  • materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

  • materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

Ważne terminy:

  • wnioski o dofinansowanie wydarzenia należy składać do 15 września 2021 r.,

  • festyny można organizować do 30 września 2021 r.

Uwaga! Pula środków na dofinansowanie Festynów jest ograniczona (40 mln zł), o przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 3 wydarzeń. 

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego Biura Powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Źródło:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opracowanie:

Adrian Tumidański