Wpisy

Biuro paszportowe powstanie w Kłodzku, Ząbkowicach Śląskich oraz w Dzierżoniowie

Już w czerwcu mieszkańcy powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego oraz dzierżoniowskiego będą mogli załatwiać sprawy związane z paszportami w swoich powiatach bez konieczności wyjazdu do Wrocławia lub Wałbrzycha. #Kłodzko #ZąbkowiceŚląskie #Dzierżoniów #powiatkłodzki #powiatząbkowicki #powiatdzierżoniowski #paszporty

Pomoc socjalna dla uchodźców – jak ją uzyskać

Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

300 zł na osobę. Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

W pierwszej kolejności obywatele Ukrainy otrzymują pomoc humanitarną. Pomoc taką w formie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, opieki medycznej.

Jakie świadczenia pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom Ukrainy?

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład:

 • posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)
 • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4)
 • zasiłek okresowy,
 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa.

Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. Wniosek o wypłatę pomocy składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS?

 • na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).
 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).
 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku)
 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
• polski numer identyfikacyjny PESEL-UKR osoby składającej wniosek i dziecka ,
• adres mailowy osoby,
• polski numer telefonu,
• numer rachunku bankowego w Polsce

Wnioski o pomoc socjalną można złożyć w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowanym w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym (dworzec PKP) lub w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Szkolna 24), a o wsparcie z ZUS za pośrednictwem profilu zaufanego.

Fot: UM Dzierżoniów

Przebudowa stadionu miejskiego w Dzierżoniowie

W Dzierżoniowie trwa przebudowa stadionu miejskiego. Inwestycja o wartości ponad 11 mln dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4 mln). Pracę mają zakończyć się w czerwcu 2023 roku jednak jak informuję nas wiceprezes Lechii Dzierżoniów Pawel Sibik jest szansa na szybszy powrót zawodników i kibiców na macierzysty stadion. Razem z posłem na sejm Marcin Gwóźdź zadajemy pytanie. „Może taki stadion należałoby zmodernizować w Ząbkowicach Śląskich?” Michał Dworczyk Marcin Gwóźdź Lechia Dzierżoniów Dzierżoniów #dzierżoniów #GminaDzierżoniów #Powiatdzierżoniowski #LechiaDzierżoniów #RFIL

Gmina Dzierżoniów wyróżniona ogromnym dofinansowaniem na drogi

W ramach tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Subregion Wałbrzyski otrzymał ogromne wsparcie. Jak podkreśla Minister Michał Dworczyk to czas nadrabiania wieloletnich zaległości inwestycyjnych w tym regionie. W konferencji wzięli udział Poseł Marcin Gwóźdź, Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Kresa – wicewojewoda dolnośląski oraz Pani Dorota Pieszczuch Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa. #subregionwałbrzyski #RFIL #dzierżoniów #dolnyśląsk

Uroczystości 75. rocznicy egzekucji żołnierzy Armii Krajowej w Dzierżoniowie

Uroczystości 75. rocznicy egzekucji żołnierzy Armii Krajowej w Dzierżoniowie. Cześć i chwała Bohaterom! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Dzierżoniów: Abonament na parkowanie – ważna zmiana

Wydawane do tej pory w urzędzie roczne abonamenty uprawniające mieszkańców strefy do bezpłatnego parkowania od 1 stycznia będzie można uzyskać w biurze Strefy Płatnego Parkowania, przy ul. Nowej 5. Tutaj także należy złożyć stosowny wniosek.

Strefa płatnego parkowania obejmuje drogi publiczne w rynku i jego bliskim sąsiedztwie. Obszar, na którym jest pobierana opłata za
postój, oznaczony jest znakami drogowymi D-44 „strefa parkowania” (wjazd do strefy płatnego parkowania) i D-45 „koniec strefy parkowania” (wyjazd ze strefy płatnego parkowania).

Mieszkańcy, którzy chcą wykupić abonament miesięczny, kwartalny lub roczny mogą to zrobić tak jak do tej pory, w biurze przy ul. Nowej 5.

Opłaty za postój w wyznaczonych miejscach pobierane są tylko w dni robocze od godziny 10.00 do 16:00.

Stawki opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania od 1 stycznia 2022

 1. 1,00 zł za czas postoju do 30 minut,
 2. 2,00 zł za czas postoju do 1 godziny,
 3. dodatkowo 2,30 zł za czas postoju powyżej 1 godziny do 2 godzin,
 4. dodatkowo 2,50 zł za czas postoju powyżej 2 godzin do 3 godzin,
 5. dodatkowo 2,00 zł za czas postoju za każdą następną godzinę, powyżej 3 godzin.

Stawki abonamentów

 1. 110  zł – za abonament miesięczny
 2. 300 zł – za abonament 3-miesięczny,
 3. 1.200 zł – za abonament 12-miesięczny,
 4. 1.900 zł – za abonament 6-miesięczny uprawniający do postoju na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie),
 5. 20 zł – za abonament roczny dla Mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 6. 130 zł – za abonament roczny na drugi pojazd dla Mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 7. 120  zł – za abonament roczny dla Mieszkańców SPP, których lokale mieszkalne są położone w Rynku, bez ograniczenia miejsca postoju,
 8. 15 zł – za abonament roczny uprawniający do postoju:
 • pojazdów samochodowych kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • pojazdów samochodowych rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Abonamenty wydawane są wyłącznie na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

Szczegółowe zasady obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania

 

UM Dzierżoniów

Chopinowskie fortepianowe cudo w szkole muzycznej

Niemal w całości wykonany jest ręcznie przez japońskich mistrzów, a jego barwa i brzmienie nie odbiega od instrumentów, jakie znajdziemy w wielkich i znanych salach koncertowych. Nowy fortepian klasy mistrzowskiej trafił do szkoły muzycznej dzięki staraniom dyrekcji, hojności Rodziców i wsparciu Dzierżoniowa.

Poprzedni fortepian służył prawie 50 lat i odchodzi „na emeryturę”. Zastąpił go instrument klasy mistrzowskiej. To flagowy model firmy Yamaha CX6, na którym najbardziej utalentowani młodzi pianiści, m.in. Georgijs Osokins, ćwiczyli podczas XVIII Międzynarodowo Konkursu Chopinowskiego 2021. Olbrzymi wpływ na możliwość zakupu tego instrumentu miały pieniądze przekazywane w formie darowizny przez Rodziców dzieci uczących się w naszej szkole – serdecznie dziękuje Anna Tabisz, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie, im. Wojciecha Kilara.

Instrument kosztował 359 tys. zł. Dyrektor szkoły pozyskała fundusze na jego kupno w wysokości 220 tys. zł. To pieniądze przekazane przez organ prowadzący szkołę, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup pomocy dydaktycznych. 28 tys. zł przekazał Dzierżoniów. Aż 110 tys. zł zebrali rodzice. Darowiznę na ten cel przekazała też firma Cooper Standard Polska z siedzibą w Dzierżoniowie.

Ten wyjątkowy instrument stanął w sali koncertowej. Będzie służył podczas koncertów, konkursów i przesłuchań o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Tak dobry instrument przyciągnie też znakomitych muzyków, co wzbogaci ofertę kulturalną dla mieszkańców – zapowiada Anna Tabisz.

UM Dzierżoniów